уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Прочети повече
ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

CSS Example

Добре дошли в официалния сайт на
Община Самуил

Angry face

CSS Example

АКТУАЛНО

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК 2015
Информация за програмата на празника ще намеритеТУК


Уведомление на основание § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс
Уважаеми избиратели, Уведомяваме Ви, че по силата на § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс населените места, които към деня на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и кметове отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за адиминистративно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), т.е. имат население над 100 души, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общите избори за общински съветници и за кметове. С Указ No162 от 10.08.2015 г. на президента на Република България, обнародван в ДВ бр. 61от 11 Август 2015 г. са насрочени изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Към датата на обнародване на указа на територията на Община Самуил едно населено място село Кара Михал / 55 броя жители по постоянен адрес/, не отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ и в него няма да се произведе избор за кмет на кметство, а само общи избори за общински съветници и кмет на община. В останалите население места от системата на община Самуил, изброени по долу ще се произведат избори за кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кмет на община. 1.кметство с.Богданци 2. кметство с.Богомилци 3. кметство с.Владимировци 4. кметство с.Голяма вода 5. кметство с.Голям Извор 6. кметство с.Желязковец 7. кметство с.Здравец 8. кметство с.Кривица 9. кметство с.Ножарово 10. кметство с.Пчелина 11. кметство с.Хума 12. кметство с.Хърсово Забележка: Под „население” се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД “ ГРАО” в МРРБ, към датата на обнародване на указа на президента на Р.България за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове


Протокол за извършена проверка в община Самуил
В изпълнение на разпоредбите на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация комисия определена със Заповед № 658 от 22.07.2015г. на Кмета на Община Самуил на 17.08.2015 г. е извършила проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. на населените места от състава Община Самуил. За работата си комисията е съставила протокол.


ГРАФИК
във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно” 2015


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Стартира проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“


УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно: Проверка на данните на лица с постоянен адрес в община Самуил и настоящ адрес в чужбина Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента на 2015г. избори за общински съветници и кметове, съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, е необходимо длъжностни лица от Община Самуил да извършат проверка за актуалността на настоящите адреси на лица, с постоянен адрес в община Самуил, когато същите са в чужбина. Предвид гореизложеното, Община Самуил уведомява лицата, които са живяли и работили в чужбина, но към днешна дата са се завърнали, че е необходимо: в срок до 17:00 часа на 31.03.2015 г. да се явят в административната сграда на Община Самуил с адрес: село Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2, стая 103 - „Гражданска регистрация и административно обслужване”, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч., за извършване на проверка на настоящите им адреси и при необходимост същите да бъдат актуализирани. За улеснение Ви уведомяваме, че справката може да направите и на телефони: 08477 20-20/ централа/, вътрешен 109.

..................


-----------