уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Прочети повече
ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

CSS Example

Добре дошли в официалния сайт на
Община Самуил

Angry face

CSS Example

АКТУАЛНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно: Проверка на данните на лица с постоянен адрес в община Самуил и настоящ адрес в чужбина Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента на 2015г. избори за общински съветници и кметове, съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, е необходимо длъжностни лица от Община Самуил да извършат проверка за актуалността на настоящите адреси на лица, с постоянен адрес в община Самуил, когато същите са в чужбина. Предвид гореизложеното, Община Самуил уведомява лицата, които са живяли и работили в чужбина, но към днешна дата са се завърнали, че е необходимо: в срок до 17:00 часа на 31.03.2015 г. да се явят в административната сграда на Община Самуил с адрес: село Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2, стая 103 - „Гражданска регистрация и административно обслужване”, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч., за извършване на проверка на настоящите им адреси и при необходимост същите да бъдат актуализирани. За улеснение Ви уведомяваме, че справката може да направите и на телефони: 08477 20-20/ централа/, вътрешен 109.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 44, ал.1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от Закона за концесиите, чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Решение №42.783/10.11.2014г., допълнено и изменено с Решение № 44.812/22.12.2014 г., ОБЩИНА САМУИЛ съобщава, че е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет експлоатиране на обект, представляващ язовир „Голям извор”, с обща площ от 41,128 дка, местност „Церака”, находящ се в землището на село Голям извор, Община Самуил с ЕКАТТЕ 15761, имот № 035001, при граници и съседи: имот № 000167 полски път на Община Самуил; имот № 035002 пасище, мера, землищна градина на Общинска скотовъдна комисия; имот № 035003 пасище, мера на Общинска скотовъдна комисия, актуван с АПОС № 303/14.08.2006 година. Концесията е право на експлоатация върху споменатия обект срещу задължението на концесионера да управлява и поддържа обекта на концесията със собствени средства и на свой риск. Обявлението за открита процедура е публикувано в електронната страница на „Държавен вестник” бр.108 под № 3 от 30.12.2014 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 44, ал.1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от Закона за концесиите, чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Решение № 42.784/10.11.2014 г., допълнено и изменено с Решение № 44.813/22.12.2014 г. Общински съвет – с. Самуил, ОБЩИНА САМУИЛ съобщава, че е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет експлоатиране на обект, представляващ язовир „Богданци” с обща площ от 281,553 дка и се намира в землището на село Богданци, Община Самуил с ЕКАТТЕ 04666, местност „Джамийски ниви”, имот № 000010, при граници и съседи: имот № 016013 нива на Община Самуил;имот № 016012 пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;имот № 00000 пътна мрежа, землищна градина на Община Самуил;имот № 016010 полски път на Обшина Самуил; имот № 016009 нива на Христо Петков Иванов; имот № 016014 нива на Мюсюлманско настоятелство;имот № 016011 вътрешна река на Държавата - МОСВ;имот № 016001 нива на Иванка Иванова Кирилова и др, актуван с АПОС № 305/14.08.2006 година. Концесията е право на експлоатация върху споменатия обект срещу задължението на концесионера да управлява и поддържа обекта на концесията със собствени средства и на свой риск. Обявлението за открита процедура е публикувано в електронната страница на „Държавен вестник” бр.108 под № 4 от 30.12.2014 г.


..................


-----------