уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

CSS Example

Добре дошли в официалния сайт на
Община Самуил

Angry face

CSS Example

АКТУАЛНО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Общинска администрация Самуил уведомява гражданите на община Самуил, че на основание Чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е 27 април 2013 година. Във връзка с това, дежурните служители по кметствата ще приемат Заявленията подадени в кметствата по настоящ адрес на избирателя, включително на 27 април 2013г. до 15.00 часа (СЪБОТА) - От Общинското ръководство


Информация и образци за така наречените „Бели петна“


Информация за Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени общинска и областна транспортни схеми


На 08.06.2012г. от 13:00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Самуил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на кафе машина пред входа на сграда за "Обществено обслужване"


На 13.06.2012 г. с начален час 9:00 ч. в заседателната зала на община Самуил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на училищни земи...


До 13.06.2012 г. се приемат молби за желаещите безимотни и малоимотни семейства за наемане на земи от ОПФ в землищата на селата: с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Здравец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Самуил, с. Хума и с. Хърсово...


Приемане на НАРЕДБА №18 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския горски фонд на територията на Община Самуил


<

Заповед № 196 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 6 бр. имоти общинска собственост в селата: с. Самуил , с. Желязковец и с. Здравец


Заповед № 195 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет в с. Владимировци


Заповед № 194 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 6 бр. цистерни-резервоари в селата: с. Самуил, с. Владимировци и с. Хърсово


Заповед № 193 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. моторни превозни средства - общинска собственост


Публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на земи в регулация за стопанската 2011/2012г. на 04.01.2012г.


Открит конкурс по реда на НВМОП за избор на изпълнител за "Доставка на машина за събиране на твърди битови отпадъци"


Продължава изпълнението на проект "За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора" в община Самуил


Продължава проектът "Подкрепа за достоен живот" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09"Алтернативи"-----------

-----------

--------


----------