уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Трите имена

длъжност

вх. № ………

декларация изтеглете

Сонер Нурсел Осман

гл.специалист ОСПП

1

тук

Гюлшен Реджеб Самиева

Спец. – счетоводител

2

тук

Рейхане Исмаил Мехмед

Специалист – ЛС ЧР

3

тук

Сениха Фикретова Мустафа

Директор Социално предприятие

4

тук

Нефисе Илхан Хюдаим

Специалист  ПП

5

тук

Айше Ариф Ахмед

Секретар на МКБППМН

6

тук

Тунчер Сезгин Февзи

Гл. спец. ТТЗ

7

тук

Евгения Костадинова Савова

Гл. специалист – ГРАО

8

тук

Сейнур Фейзула Мустафа

директор ОП Самуил 2011

9

тук

Севим Халилова Рамаданова

Гл.експерт  ОСДК

10

тук

Селджан Зейнун Филиз-Мехмед

Ст. специалист ИПП

11

тук

Халим Сами Халим

Гл.спец. Капиталово стр-во

12

тук

Фатме Осман Ефраимова

Ст.спец.счетоводител

13

тук

Нергин Вежди Махмуд

Гт. експерт ОПП

14

тук

Недим Нихан Идириз

Специалист МДТ

15

тук

Айсун Якуб Халил

Управител ЦНСТ Хума

16

тук

Фикрие Ахмед Хабил

Специалист ГРАО с. Хума

17

тук

Нефисе Юсуф Ефраим

Гл. спец. счетоводител

18

тук

Нурджихан М. Черкез

Гл.спец. – касиер ТРЗ

19

тук

Джелял Мехмед Алиосман

Ст. специалист  МДТ

20

тук

ФевзиеХюсеин Халил

Гл. спец. ОСТТЗ

21

тук

Рамисе Юмер Салим

Спец.  - касиер  МДТ

22

тук

Халисе Емин Халид

Гл. специалист – ОСПК

23

тук

Гина Петрова Занкова

Гл. спец. – чертожник

24

тук

Джеврие Ибрахим Али

Ст. спец. -  счет. МДТ

25

тук

Гюрсел Исмаил Али

Секретар на община Самуил

26

тук

Бойка Недева Върбанова

директор ДГ "Кокиче"

27

тук

Райме Мехмедова Мехмед  

Специалист  – ГРАО с.Б-ци

28

тук

Севдия Ибрахим Али

Специалист  –ГРАО с. Вл – ци

29

тук

Гюлтен Бекир Реджеб

Специалист ГРАО с. Кривица

30

тук

Нургюл Шакирова Акиф

Специалист  – ГРАО с. Г.вода

31

тук

Февзие Хал. Сюлейманова

Специалист  –ГРАО с.Бог-ци

32

тук

Вайде Хюсеин Кушчу

Кмтски нам-к с. Кара  Михал

33

тук

Сали Рамадан Сали

Директор на ЦНСТ

34

тук

Евгения Костадинова Савова

Гл. специалист – ГРАО

35

тук

Райме Мехмедова Мехмед  

Специалист  – ГРАО с.Б-ци

36

тук

Сезгин Джевдет Азис

Директор - ОСДГРЗ

37

тук

Юксел Мехмедов Алиев

Директор на ДПЛУИ

38

тук

Сениха Расим Риза

Специалист –ГРАО с. Х-во

39

тук

Севие Фераим Сабри

Управител  ЦНСТ -Пчелина

40

тук

Мехмед Седат Хайредин

Директор ОП ОХСУ

41

тук

Нериман Мюса Исуф

мед. сестра

42

 

Айнур Ебазерова Кечеджиева

мед. сестра

43

 

Исмет Ахмед Ахмед

Фелдшер

44

 

Севдие Сали Мехмед

мед. сестра

45

 

Емине Ахмед Мехмед

директор ДГ "Радост"

46

тук

Шенай Исмаилова Юсуфова

мед. сестра

47

 

Шефкет Сали Бейтула

Управител ЗЖ с. Самуил

48

тук

Пепа Димова Николаева

Специалист – ГРАО с. Г.звор

49

тук

Юнзуле Шевкедова Хюсеинова

Управител   ЗЖ с. Кривица

50

тук

Мелегбер Ибраим Селиман

Директор ЦОП Самуил

51

тук

Емилия Борисова Димитрова

главен счетоводител

52

тук

Сами Ариф Сами

Управител ЦНСТПЛУИ с. Богомилци

53

тук

Ажда Идризова Зюлкяр

Специалист ГРАО с. Здравец

54

тук

Сибел Раим Рахми

главен специалист ООСВП

55

тук

Ахмед Салиев Неджибов

Гл. спец. – стр. техник

56

тук

Севдия Ибрахим Али

Специалист  –ГРАО с. Вл – ци

57

тук

Фатме Салиева Керимова

Специалист  –ГРАО с.Н-во

58

тук

Айше Ариф Ахмед

Секретар на МКБППМН

59

тук

Емине Хюсеин Ешреф

Директор- ОСРРСД

60

тук

 Джелил Кямил Ахмед

Специалист – ГРАО

61

тук

 Емине Хюсеин Ахмед

 Специалист – ГРАО

62

тук

 Айхан Айдънов Гафуров

 Специалист – ПП

63

тук

 Наргис  Зихни Ибраим

 Старши специалист  ГРАО

64

тук

 Весиле Неджмиева Мехмедова

 гл. спец. КС и ИК

65

тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

Трите имена

длъжност

вх. № ………

декларация изтеглете

Гюрсел Исмаил Али

Секретар

1

тук