уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

       ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014г.


 

Резултати - сканирани протоколи от СИК

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК) -ТУК

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването им, общинска администрация  САМУИЛ определя следните дежурни телефони в изборния ден, на които ще се приемат обаждания за оказване на необходимата помощ при придвижването на тези избиратели до помещенията за гласуване:

Тел. №084772020

Тел. №084772164

 

От Общинското ръководство.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ за постъпилите удостоверения за гласуване на друго място

Община Самуил Ви уведомява, че до изтичане на крайния срок по чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс – 10.05.2014 г. включително, в Община Самуил не са постъпвали Заявления-декларации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г..

 

 


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ЗА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014г.

 

1.Избирателни списъци на секция №001-с.Богданци, тук.

2.Избирателни списъци на секция №002-с.Богомилци, тук.

3.Административни адреси на секция №003-с.Владимировци, тук.

4.Избирателни списъци на секция №004-с.Владимировци, тук.

5. Избирателни списъци на секция №005-с.Голяма вода, тук.

6.Избирателни списъци на секция №006-с.Голям Извор, тук.

 7.Избирателни списъци на секция №007-с.Желязковец, тук.

8.Избирателни списъци на секция №008-с.Здравец, тук.

9.Избирателни списъци на секция №009-с.Кривица, тук.

10.Избирателни списъци на секция №010-с.Ножарово, тук.

11.Избирателни списъци на секция №011-с.Пчелина, тук.

12.Избирателни списъци на секция №012-с.Кара Михал, тук.

13.Избирателни списъци на секция №013-с.Хума, тук.

14.Избирателни списъци на секция №014-с.Хърсово, тук.

15.Избирателни списъци на секция №015-с.Самуил, тук.

16.Избирателни списъци на секция №016-с.Самуил, тук. 

 


 

     О Б Щ И Н А   С А М У И Л                        О Б Л А С Т   Р А З Г Р А Д

  7454 с. Самуил, ул. “Х. Димитър № 2, тел.: 08477/20-20, факс: 08477/22-67,

info@samuil.eu  

ДО

 МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ  „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“
КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ НДСВ“

         УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите за гласуване  с       ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ на територията на община Самуил за провеждане на изборите за членове на ЕП от Р.БЪЛГАРИЯ на 25.05.2014 г.

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

на основание чл. 90,ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс и решение № 17 – ЕП/28.04.2014 г. на РИК-гр.Разград, Ви каня на консултации за определяне на съставите на комисиите за гласуване с подвижна избирателна кутия, които ще се проведат на 5 Май 2014 г (понеделник) от 13.00 часа в заседателната зала на третия етаж в административната сграда на община Самуил с адрес – с.Самуил, ул.“Хаджи Димитър“ № 2.

Партиите и коалициите от партии следва да представят:

а) писмено предложение  за състави на комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование,специалност;

- партия или коалиция,която ги предлага,

- телефон за връзка с предложението на член на комисията за гласуване с подвижна избирателна кутия.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 21.03.2014 г.;или копие от решението за образуване на коалиция. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват уполномощени  лица, се представя пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на комисията за гласуване с подвижна избирателна кутия, когато правомощията на член на комисията за гласуване с подвижна избирателна кутия се прекратят предсрочно в случаите по чл.51,ал .2 от ИК или когато член на комисията за гласуване с подвижна избирателна кутияне се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

       Настоящето уведомление е публикувано на официалната интернет страница на община Самуил на адресwww.samuil.euв рубриката избори 2014 „ЕП“.

 

КМЕТ:………………

        / д-р БЕЙТУЛА САЛИ/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАПОВЕД

№ 351

30.04.2014г. Самуил

С Указ № 54 от 20.03.2014г.(обн.ДВ,бр.26 от21.03.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 25 май 2014 г. произвеждане на избори за членове на Европейския Парламент от Република България.

        С оглед на гореизложеното и на основание чл.44,ал2. във връзка с ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.8,ал.2 във връзка  чл.37,ал.1 от Изборния Кодекс (обн.ДВ,Бр.19 от 05.03.2014 г).

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Образувам 2 (два) броя подвижни избирателни секции на територията на село Самуил с № 182900017  и село Владимировци с № 182900018,Община Самуил за провеждане на 25.05.2014 г. на избори за членове на европейския парламент от Р.България.

2. Настоящата ми заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия – гр.Разград и на главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

3.Заповедта да се обяви публично чрез средствата за масово осведомяване, както и да се публикува на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на община Самуил с адрес с.Самуил ул.“ Хаджи Димитър“ № 2 и на официалната интернет страница на Община Самуил на адрес  - www.samuil.eu в рубриката „Избори 2014 – ЕП“

         Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на Сезгин Азис – Директор на д-я ОСДГРЗ.

        Заповедта може да се обжалва в тридневен срок, от датата на обявяването й пред РИК – Разград.

  КМЕТ:…………….

     д-р БЕЙТУЛА САЛИ

 

Изготвил:…………….

   Сезгин Азис – директор на д-я ОСДГРЗ

  


ПОКАНА

Кмета  на  община Самуил,

на основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс

 

КАНИ

    Ръководствата  на  парламентарно  представените  партии и  коалиции   в   42-то  Народно  събрание  /   Коалиция  за  България, ДПС, ГЕРБ  и “АТАКА“ /,  партиите  и  коалициите,

които  имат избрани членове  в Европейския парламент, но не  са  парламентарно  представени / НДСВ  и Синята коалиция /, за провеждане  на  консултации  за  определяне  на съставите

на   секционните  избирателни  комисии  за  произвеждане  на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. Консултациите са публични  и  ще се проведат на 16 април 2014 г. от 10.00 часа, в заседателната  зала на общината на адрес:

с. Самуил, ул.“Хаджи Димитър“ № 2

                        д-р БЕЙТУЛА САЛИ- Кмет на община Самуил

 


 

 

ОБЩИНА САМУИЛ                ОБЛАСТ  РАЗГРАД

З А П О В Е Д

192

Самуил,26.03.2014 г.

 

С Указ № 54 от 20.03.2014 г. (обн. ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 25 май 2014 г. произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от  Изборния кодекс(обн. ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г.)

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1.Образувам 16 (шестнадесет) броя избирателни секции на територията на община Самуил за произвеждане на 25.05.2014 г. на избори за членове на Европейския парламент от Р.България, съгласно Приложение №1 “Списък с номерацията и адресите на изборните помещения на избирателните секции  в Община Самуил за произвеждане на избори за членове на ЕП от Р.България”

2.Настоящата ми заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия-Разград и на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

3.Заповедта да се обяви публично чрез  средствата за масово осведомяване, както и да се публикува на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Самуил с адрес с.Самуил ул.” Хаджи Димитър” №2 и на официалната интернет страница на Община Самуил на адрес – www.samuil.eu  в рубриката „Избори 2014-ЕП”.

 

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на Гюрсел Исмаил Али – Секретар на Община Самуил.

Заповедта може да се обжалва в  тридневен срок, от датата на обявяването й пред РИК-Разград.

 

 

КМЕТ: / П /

д-р  БЕЙТУЛА САЛИ

 

                                                                     

 

 

 


 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Заповед на кмета на Община Самуил   192 / 26.03.2014 г.

 

 

СПИСЪК

с номерацията и адресите на изборните помещения на избирателните секции в Община Самуил за произвеждане на изборите за членове на ЕП от Р.България на 25 май 2014 г.

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Код по ЕКАТТЕ

 

Наименование

Адрес

на изборното помещение за гласуване

04666

с.Богданци

182900001

Читалище” Просвета “, ул.”  Г.Бенковски “ №14

 

04741

с.Богомилци

182900002

Читалище”В.Левски “, ул.”  Г.Милев “ №17

 

11449

с.Владимировци

182900003

ОУ “ Хр.Ботев “, ул.” Хр.Ботев “ № 2

 

11449

с.Владимировци

182900004

ОУ “ Хр.Ботев “, ул.” Хр.Ботев “ № 2

 

15669

с.Голяма  вода              

182900005

Ритуална  зала, ул.” Дунав “ № 2

 

15761

с.Голям  извор              

182900006

Пенсионерски  клуб, ул.” В.Левски “ № 85

 

29218

с.Желязковец 

182900007

Читалище”П.Хилендарски”, ул.” Тракия “ № 24

 

30360

с.Здравец

182900008

Читалище”Н.Й.Вапцаров”, ул.” Гео Милев “ № 56

 

39815

с.Кривица

182900009

Читалище”Развитие”, ул.” Ивайло “ № 42А

 

52341

с.Ножарово

182900010

НУ “Г.С.Раковски “, ул.” Хр.Смирненски “ № 6

 

58877

с.Пчелина

182900011

Административна сграда на Кметство

-с.Пчелина, ул.”  Байкал” № 2

 

36333

с.Кара Михал               

182900012

Пенсионерски  клуб, ул.”  Хр.Ботев “ № 5

 

77517

с.Хума

182900013

Читалище” В.Левски “, ул.” Г.Милев “ № 25

 

77579

с.Хърсово

182900014

Читалище “ Паметник “, ул.” Ал.Стамболийски “ №32

65276

с.Самуил

182900015

Читалище”Хр.Ботев”, ул.” Д.Благоев “ № 38

 

65276

с.Самуил

182900016

ЦДГ-“ Кокиче “, ул.” Ивайло “ № 16

 

 


 

ОПИСАНИЕ

на административните адреси по секции в Община Самуил за произвеждане на избори за членове  на ЕП от  Република България на 25.05.2014 г.

 

 

1.Административни адреси на секция №001-с.Богданци, тук.

2.Административни адреси на секция №002-с.Богомилци, тук.

3.Административни адреси на секция №003-с.Владимировци, тук.

4.Административни адреси на секция №004-с.Владимировци, тук.

5.Административни адреси на секция №005-с.Голяма вода, тук.

6.Административни адреси на секция №006-с.Голям Извор, тук.

7.Административни адреси на секция №007-с.Желязковец, тук.

8.Административни адреси на секция №008-с.Здравец, тук.

9.Административни адреси на секция №009-с.Кривица, тук.

10.Административни адреси на секция №010-с.Ножарово, тук.

11.Административни адреси на секция №011-с.Пчелина, тук.

12.Административни адреси на секция №012-с.Кара Михал, тук.

13.Административни адреси на секция №013-с.Хума, тук.

14.Административни адреси на секция №014-с.Хърсово, тук.

15.Административни адреси на секция №015-с.Самуил, тук.

16.Административни адреси на секция №016-с.Самуил, тук.