уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

  ОБЯВА за конкурс 

за избор на партньор неправителствена организация /НПО/  и работодател за изпълнение на заложените дейности по схема „Социално икономическа интеграция на уязвими групи” по ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ ОПНОИР

Публикувано на 06.03.2017г.

изтеглете ТУК


Публикувано на 15.07.2016г.

Обява за конкурс

Предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил. - изтеглете ТУК


О Б Я ВЛЕНИЕ

        Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2  на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.18, ал.1, т.3 и 4 и ал. 2 от ЗСП, чл.37 и чл.38 от ППЗСП и Заповед № 513 от 10.06.2014 г на кмета на община Самуил

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

Предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

1.1 В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които са:


·         Доставчици на социални услуги, надлежно вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

·         Доставчици на социални услуги имащи положителна социална практика в работата с лица в социално неравностойно положение.

·         Доставчици на социални услуги, разполагащи с финансов ресурс /възможности за привличане на допълнителни средства/ за изпълнение на стандартите и критериите, разпоредени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, за качествено предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.

·         Доставчици на социални услуги, разполагащи с организационен капацитет за качествено администриране на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.

 1.2 В конкурса не може да участва кандидат, който:

               ·   е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

·   се намира в ликвидация;

·   е лишен от право да упражнява търговска дейност;

·   има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

·   е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

             1.3 Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Самуил промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

 2. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил:

Изпълнителят – доставчик на социални услуги – следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в Център за социална рехабилитация и интеграция с. Владимировци, предоставящ социални услуги на деца и лица, с капацитет – 30 места. Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да поддържа и осигурява с привлечени допълнителни средства извършването на ремонтни дейности в помещенията, в които се предоставя социалната услуга – предмет на конкурса, в сграда, собственост на Община Самуил, предоставена за нуждите на социалната услуга. Помещенията следва да бъдат поддържани с наличното и осигурявано с привлечени допълнителни средства от изпълнителя допълнително оборудване, да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, разпоредени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

В Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица в с. Владимировци, община Самуил се приемат деца и лица с увреждания  от общността, на основание Заповед на Директора на дирекция “Социално подпомагане”, издадена, съгласно процедура разпоредена в ППЗСП и Указание на АСП за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица.

Целта на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен  на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез предоставяне на Комплекс от социални услуги, които създават условия за поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

 Капацитет на Центъра е 30 места. Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица е делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарти за издръжка, определена с Решение № 249 от 2013 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за ДДД през 2014 г. (изм. с РМС № 658 от 31.10.2013 г.). В Община Самуил е разкрита със Заповед № РД01-588/04.05.2011 г., считано от 01.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане. Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности.

 3. Финансирането и начинът на предоставяне на средствата:

3.1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година единни разходни стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, без да включва преходен остатък, наличен до датата на сключване на договор за възлагане управлението на услугата със спечелилия конкурса кандидат.

3.2. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общински бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за потребителите на социалната услуга за делегирани от държавата дейности.

3.3. Срокът на финансиране е от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат до 2 г.

Непревеждането на средствата от държавния бюджет  за издръжка на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица” с. Владимировци като делегираната от държавата дейност, освобождава община Самуил от отговорност.

3.4. След сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социална услуга в общността  Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица, ще се предостави ежемесечно на изпълнителя – доставчик на социални услуги съответната бюджетна субсидия за издръжка от датата на сключване на договора.

 4. Документи за участие.

·   Удостоверение за вписване в регистъра към АСП;

·   Препис от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство;

·   Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

·   Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ /или ЕИК/;

·    Копие от данъчната регистрация и регистрацията в НАП /ако има такава/;

·   Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т. 1.2;

·   Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;

·   Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица, която да включва: график на дейностите, бюджет, начин на разходване на средствата, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други;

·   Информация за притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, с които разполага доставчикът на социалната услуга, необходими за качественото й администриране;

·   Списък на работния капацитет и персонал на кандидата; документи удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на социалната услуга;

·   Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2013 г./;

·   Доказателства за търговската репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони;

·   Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения;

б/ наличие/липса на задължения пред НАП;

в/ наличие/липса на изпълнителни дела.

                    Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от представляващия кандидата.

5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира в два етапа:

- Класиране на кандидатите по представените документи от комисия, назначена от възложителя;

- Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя.

На 30.07.2014 г. комисията извършва класиране на кандидатите по представените документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията се отстранява от участие в конкурса. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

Събеседването ще се проведе с класираните в конкурса по документи кандидати на 01.08.2014 г. от 10.00 часа в Община Самуил.

Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

 6. Крайният срок и мястото за подаване на документи:

Предложенията се представят до 17.00 часа на 29.07.2014 г. в отдел ГРАО на Община Самуил.

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни плика, обозначени както следва:

-          плик № 1 „Представяне на кандидата”;

-          плик № 2 „Техническо и финансово предложение за социалната услуга, предоставяна в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица”.

 При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя на предложението се издава документ.

Предложения изпратени по пощата, не се приемат. Предложения, подадени след крайния срок, също не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 7. Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса

До 05.08.2014 г. комисията изготвя протокол за класиране на кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

 8. Начинът на оценяване – по следните критерии за оценка с относително тегло /макс. сбор – 100 точки/:

8.1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия – 5 т.;

8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – 5 т.;

8.3. Опит на кандидата в изграждането на партньорство с местни власти и НПО – 5 т.;

8.4. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 10 т.;

8.5. Предоставена от кандидата програма за развитие на социалната услуга-25 т.;

8.6. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 5 т.;

8.7.Организационна и финансова структура за оперативно и финансово управление – 10 т.;

8.8. Програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на услугите – 10 т.;

8.9. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга – предмет на конкурса. Приложено допълнително финансиране – начин и форма – 20 т.;

8.10. Притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, отговарящи на целите и функциите на административното организиране на  социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Владимировци, община Самуил – 5 т.

   Подробна  информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в общинска администрация Самуил стая 303, адрес и телефон за контакти: с.Самуил, общ.Самуил, ул.”Хаджи Димитър”№2, тел. 08477/ 22 - 87


ОБЩИНА  САМУИ Л -  ОБЛАСТ РАЗГРАД

7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2, ( Тел.: (08477) 20-20, ( Факс: (08477) 22-67  info@samuil.eu

 

З А П О В Е Д

     № 393

16.05.2014г., с.Самуил

 

            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.17, ал.4 от НАРЕДБА №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили   на Министерството на транспорта и Решение № 20.372/30.04.2013г. на Общински съвет -  Самуил

 

О Т К Р И В А М:

 

Конкурс за възлагане на Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената транспортна схема на Община Самуил

 

1. Предмет на  конкурса -   възлагане на превози по линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Самуил, както следва:

    1.1.Кривица – Разград и обратно с еднопосочна дължина 43 км;

    1.2.Пчелина –Самуил и обратно с еднопосочна дължина 38 км;

2.Правно основание- чл.17, ал.4 от НАРЕДБА №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили  на Министерството на транспорта и Решение № 20.372/30.04.2013г. на Общински съвет -Самуил

3.Превозите по съответните линии по т.1 да се извършват съгласно изискванията на Чл.18  от Наредба №2 от 15 март 2002г. /изм.-ДВ,бр.44от 2011г./ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси .

Участниците да приложат декларация че извършваните превози по съответните линии по т.1 ще отговарят на изискванията на Чл.18  от Наредба №2 от 15 март 2002г./изм.-ДВ,бр.44от 2011г./ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси .

4.В състава на комисията за провеждане на конкурсите и оценка на постъпилите предложения да се включат :

    а/ трима представители от общинска администрация;

    б/един представител от изпълнителна агенция  “Автомобилна администрация”;

    в/един представител на Пътна полиция;

    г/един представител на НАП;

   д/ представител на браншови организации в областта на автомобилните превози;

   е/трима представители на Общински съвет - Самуил;

   ж/един правоспособен юрист;

   4.1. Не могат да бъдат членове на комисията лица, които са кандидати или членове на ръководните органи или съдружници в търговско дружество и кандидат за участие в конкурса.Членовете на комисията подписват декларация, че отговарят на тeзи изисквания.

   4.2. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете.

   4.3. Комисията взема решение с обикновено мнозинство, а за отстраняване от  участие на кандидат – с мнозинство  от 2/3 от присъстващите членове.

5. Критериите за оценка на предложенията на кандидатите.

    5.1.Критерии за оценка на превозните средства:

    5.1.1.Собственост на основния автобус:

      а/собствени автобуси – 10т.

      б/автобус, ползван по договор за покупко-продажба с разсрочено плащане или лизинг -10т.

      в/ автобус, ползван по договор за наем – 10т.

Удостоверява се със съответните документи – свидетелство за регистрация на МПС – за собствен автобус и с договор за покупко–продажба с разсрочено плащане или лизинг, или договор за наем. В случаите на наемане, сроковете на договора за наем следва да покриват срока на договора за възлагане на превозите и да са с нотариална заверка на подписите.

   5.1.2. Наличие на допълнителни услуги и екстри в основния автобус:

      а/ климатик – 5т.

      б/ видео и монитор – 1т.

      в/ лампи за четене за всеки пътник – 1т.

      г/ озвучителна инсталация  - 1т.

 Удостоверява се от кандидата чрез протокола за технически преглед на автобуса. Оценката се извършва след като членовете на комисията се убедят лично в наличието и изправността на екстрите и услугите.

   5.1.3. Екологичност на двигателя на основния автобус:

     а/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO 5 – 20т;

     б/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO 4-15т;

     в/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO3 – 10т;

     г/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO2 – 5т;

     д/ оборудван с ДВГ, отговарящ на стандарт EURO1 – 1т

     е/ оборудван с ДВГ, не отговарящ на стандарт EURO – 0т.

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на копие от съответния официален документ.

   5.1.4. Оборудване на основния автобус за превоз на трудно подвижни лица:

     а/ оборудвано превозно средство – 10т.

     б/ необорудвано - 8т.

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на протокола за технически преглед на автобуса, издаден от съответната РД “Автомобилна администрация”.

 5.2. Критерии за оценка на превозвача:

 5.2.1. Предложените автобуси за участие да отговарят на изискванията на Чл.37,  от Наредба №2 от 15 март 2002г./изм.-ДВ,бр.44от 2011г./ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси .

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на копие от съответния официален документ.

5.2.2.Участниците да представят валидна лицензия за пътнически превози за срока на договора.

5.3. Други критерии:

5.3.1. За всяка заявена линия към основния  автобус се посочва един резервен технически изправен автобус.

5.3.2. Цена на билета от началния до крайния пункт:

   а/ най- ниска  цена -20т.

   б/ цена до 20% по-висока от най-ниската цена -15т.

   в/ цена над 20% до 40% включително по-висока от най-ниската цена – 10т.

   г/ цена над 40% по-висока от най-ниската цена – 1т.

Предложения за цени на билетите се представят с икономическа обосновка (образец). В предложението следва да се посочат и цените на билетите до междините спирки по линията,които да са пропорционални на километричния пробег .

6.Начина на оценка и класиране на подадените предложения:

6.1. Извършва се класиране за всяка линия на база получения средно аритметичен сбор по отделните критерии.

6.2.Класира се на първо място, кандидата получил най-много точки за конкретната линия.

6.3. При равен брой точки се класира на първо място кандидата, получил по- вече точки по критерия “Цена на билета до крайния пункт”

6.4. При ново равенство – по критерия – “Година на производство на основния автобус”

6.5.При ново равенство се определя с жребий.

7. Срока на действие на договорите за възлагане на обществени превози  5 /пет/години.

 8. Цената  на конкурсната документация за участие в размер на 50/петдесет/ лева.

 9.Изготвяне на предложенията:
   9.1 При изготвяне на предложенията всеки кандидат следва да се съобразява и спазва изискванията на условията, обявени от възложителя.
   9.2. Когато се кандидатства за повече от една автобусна линия , предложението се прави за всяка автобусна линия. За всяка автобусна линия кандидатите имат право да представят само по едно предложение. Предложението трябва да съдържа всички документи и изисквания посочени в  настоящата заповед и конкурсната документация. Предложението (предложенията) се поставят в запечатан (запечатани) непрозрачен плик (пликове) от кандидата или негов упълномощен представител , лично или по пощата с обратна разписка (препоръчано).

   9.3 Кандидатът надписва плика , като отразява върху него точното наименование на фирмата , седалище и адрес на управление, телефон/факс .
   9.4 При приемане на плика длъжностното лице ( в присъствието на кандидата ) записва върху плика датата и часът на приемане (получаване) и посочените данни за кандидата се записват в регистър за приемане на документацията по предстоящото провеждане на конкурса за възлагане обществен превоз на пътници. На кандидата се издава документ за получената документация.
   9.5
Обратното получаване на предложението, допълване или оттегляне на предложението се отразява в регистъра.
Крайният срок за подаване на предложенията за участие в конкурса е съгласно публикуваната обява. 

   9.6.Срок на валидност на предложенията минимум – 90 дни от датата на разглеждане на офертата.
10.Вид и размер на гаранцията за участие в конкурса:
     10.1 Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 500.00 лв.

Не се освобождава , а остава в полза на общината гаранцията на кандидат,който :
- е оттеглил предложението си след изтичане на срока за подаване на документите за участие в конкурса ;
- е определен за изпълнител , но откаже да сключи договора за възлагане .

    10.2. Участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществен превоз. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1000(хиляда)лв. и се представя при сключване на договора.
    10.3. Не се освобождава, а остава в полза на общината гаранцията за изпълнение на договора, ако Възложителят прекрати едностранно договора за обществен превоз , поради виновно неизпълнение от страна на Превозвача.

10.4. Гаранцията за участие в процедура се внася в касата на Община Самуил, като квитанцията е част от документите за участие в конкурса.

10.5. Гаранция за участие на не допуснати до участие кандидати и тези, които не са класирани, се освобождават в срок от 3(три) работни дни, след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта за класиране определяне на изпълнител.

 10.6. Гаранциите за участие класираните кандидати, с изключение на определения за изпълнител , се освобождава в срок от 3(три) работни дни след сключването на договора.

 10.7. Гаранцията на участник, който обжалва заповедта за класиране и определяне на изпълнител се задържа до решаване на спора.

     10.8. Гаранцията за участие се освобождава, без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли по сметка на Община Самуил.
      11. Документи за участие в конкурса се получават в Общинска администрация Самуил    стая № 203 след заплащане на 50 (петдесет)лв. за 1 бр. комплект.    

     12. Предложенията се приемат до 16.00ч.на  24.06. 2014г.

Кандидатите или техни упълномощени представители представят предложенията в запечатан непрозрачен плик в стая №103 в Общинска администрация Самуил .
Постъпилите от участниците документи се завеждат в  регистър , за което се  издава документ , в който се посочва името на участника, датата и часа на постъпване на документите и длъжностното лице , което ги е приело. Върху запечатания плик се поставя само поредния входящ номер по регистъра , дата и час на получаване в общинска администрация.
Документи представени след изтичане на крайния срок не се приемат. Не се приемат и документи , поставени в незапечатан плик , в плик с нарушена цялост или с отбелязвания върху него.Те се връщат на участника , като това се отбелязва в регистъра.
   13.Място, ден и час за първо заседание на комисията , назначена
 за разглеждане и оценяване на предложенията – сградата на Общинска администрация Самуил , стая №304  на  25.06.2014г. от 14.00 ч.

 14.Одобрявам  документацията за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми: 

1.Кривица – Разград и обратно

2.Пчелина – Самуил и обратно

 

 

                                                                                             КМЕТ: д-р Бейтула Сали

 


 

                                            П Р О Т О К О Л

 
 

           Днес, 07.06.2012г. от 14.00 часа в заседателната зала на общината в

изпълнение на Заповед №393/06.06.2012г. на кмета на община Самуил се събра

назначена комисия в състав:

Председател- инж.Ахмед Мустафа Мустафа ,зам. Кмет в общ. Самуил
Членове:1.Румен Нецов- гл. счетоводител 

               2.Джемал Гюве- Гл. специалист “ТТЗ”

               3.Нергин Хамдиев- Юрист

               4.Христо Минчев   -    мл.инспектор и ОО „Контролна дейност-ДАИ”

               5.Хайредин Керимов - Общински съветник

               6.Седат Мехмед - Общински съветник

               7.Кемал Сюлейман- Общински съветник

               8.Вилдан Акифова – асоциация на превозвачи на пътници

„Егида 2003”гр.Разград

               9.Нуридин Махмуд - ТД на НАП гр. Разград

              10.Николай Радев – полицейски инспектор при РУП гр.Исперих.

 

         Председателят на комисията извърши проверка на кворума. Установи се ,

че присъстват следните лица :

        Председател- инж.Ахмед Мустафа Мустафа ,зам. Кмет в общ. Самуил

       Членове: 1.Румен Нецов- гл. счетоводител 

                      2.Джемал Гюве- Гл. специалист “ТТЗ”

                      3.Нергин Хамдиев- Юрист

                      4.Христо Минчев   -    мл.инспектор и ОО „Контролна дейност-ДАИ”

                      5.Седат Мехмед - Общински съветник

                      6.Кемал Сюлейман- Общински съветник

                      7.Нуридин Махмуд - ТД на НАП гр. Разград

                      8.Николай Радев – полицейски инспектор при РУП гр.Исперих.

             По уважителни причини отсъстват двама членове на комисията :

1.     Хайредин Керимов
2.     Вилдан Акифова
 
 
 Комисията има необходимия кворум поради, което започна своята работа.

             Председателят на комисията Ахмед Мустафа предложи да се

избере протоколист за заседанието. Комисията избра протоколист - Джемал Гюве–член на комисията.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти.

В срок за подаване на оферти до 16.30 ч. на 06.06.2012 год.   в общинската администрация
Самуил са получени следните оферти за участие в конкурса:
 

1.     ЕТ”Заря – Ибрям Мустафа” с вх.№08001242./06.06.2012 год. от 13.27 часа.

2.     ЕТ” КОКИ-Н.Колев”   с вх.№08001247 /06.06.2012 год. от 15.35 часа.

  Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на постъпването им.
 
І. ЕТ” КОКИ-Н.Колев” адрес: гр.Разград,ЖК “Орел” бл.7,вх.6,ап.12 

 Отвори се офертата на ЕТ” КОКИ-Н.Колев” , която съдържа 42 бр.листи прошнуровани и

прономеровани. Същите бяха проверени и подписани от членовете на комисията.

ІІ.ЕТ”Заря- Ибрям Мустафа” адрес:с.Здравец ул.”Стара планина” №2. Офертата съдържаше 42 бр. листи прошнуровани и прономеровани.Същите бяха проверени и подписани от членовете на комисията. 

 Комисията пристъпи към проверка за наличието на всички изискуеми документи , съгласно спикък приложене №2 от утвърдената конкурсна документация .

1. ЕТ “ КОКИ- Н.Колев”

    Предложение  за участие в конкурса за възлагане на превози от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община-Самуил, за автобусна линия: Пчелина-Разград и обратно.

         Комисията подробно разгледа всички представени документи .

Участникът е представил изискуемите се документи съгласно приложение №2 от утвърдената конкурсна документация.

            Съгласно Решение № 48.780/21.02.2011 г. на Общински съвет Самуил, т.2.1. Предложеният автобус за изпълнение на линията Пчелина – Разград и обратно да отговаря на изискването по чл. 18, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

          Видно от УДОСТОВЕРЕНИЕ за техничиска изправност на ППС протокол № 543269 разрешение № 776/1 от 01.06.2012 година за автобус „Мерцедес „ рег.№ РР 4218АК – НА- предложеният автобус не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица и не отговаря на изискванията на чл.18, ал.1 от Наредба №2 на Министерство на транспорта.

2.ЕТ “Заря-И.Мустафа” с. Здравец- ул.”Стара планина”№2

         Предложение за участие в конкурса за възлагане на превози от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община-Самуил, за автобусна линия : Пчелина- Разград и обратно.

         Комисията подробно разгледа всички представени документи .

Участникът е представил изискуемите се документи съгласно приложение №2 от утвърдената конкурсна документация.

            Съгласно Решение № 48.780/21.02.2011 г. на Общински съвет Самуил, т.2.1. Предложените автобуси за изпълнението на линията Пчелина – Разград и обратно да отговарят на изискванията по чл. 18, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, т.е  обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица.

          Видно от УДОСТОВЕРЕНИЕ за техничиска изправност на ППС протокол 424264 разрешение № 511/1 от 12.03.2012 година за автобус „Сетра „ рег.№ Н 0773ВА предложения автобус не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица, тоест не отговаря на изискванията на чл.18, ал.1 от Наредба №2 на Министерство на транспорта.

      Комисията след като разгледа постъпилите   оферти на участниците реши да се произнасяне по допустимостта на подадените предложения, с оглед по–нататъшно участие на кандидатите в конкурса.

         Комисията единодушно реши:

1.Не допуска за участие в конкурса подалия оферта участник ЕТ “ КОКИ- Н.Колев”, и отстранява същия

  Мотиви

 Предложения автобус за изпълнение на автобусната линия   Пчелина- Разград и обратно,  не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица , съгласно изискванията на чл.18,ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

2.Не допуска за участие в конкурса подалия оферта участник ЕТ “Заря-И.Мустафа” и отстранява същия .

Мотиви

   Предложения автобус за изпълнение на автобусната линия  Пчелина- Разград и обратно,  не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица , съгласно изискванията на чл.18,ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Протоколът в едно с офертите да се изпрати на Кмета на община    Самуил.

 

Комисията приключи своето заседание в 16.00часа на 07.06.2012г.

 
 
 
 
                                          КОМИСИЯ:
                                                                                                                                            
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............................
                    /Ахмед Мустафа/
 
 ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ:
                                                                                                                                                                         1..............................
           /Р.Нецов/

2.............................

          /Д. Гюве/                                                                                                                                    3.............................

         /Н. Хамдиев/

 4............................

            /Х.Минчив/
5.............................
            /Н.Махмуд/
            
6.............................
         /С.Мехмед/

7.............................                                                                                                                                                      /К.Кадир/                                                                                                                 

      8 ............................

          /Н.Радев/

 


Публикувано на 29.06.2012г.

 

                                            П Р О Т О К О Л

 

 

           Днес, 07.06.2012г. от 14.00 часа в заседателната зала на общината в изпълнение  на Заповед  №393/06.06.2012г. на кмета на община Самуил се събра назначена комисия в състав:

Председател- инж.Ахмед Мустафа Мустафа  ,зам. Кмет  в общ. Самуил

 

Членове:1.Румен Нецов- гл. счетоводител 

 

               2.Джемал Гюве- Гл. специалист  “ТТЗ”

               3.Нергин Хамдиев- Юрист

               4.Христо Минчев   -    мл.инспектор и ОО „Контролна дейност-ДАИ”

               5.Хайредин Керимов - Общински съветник

               6.Седат Мехмед - Общински съветник

               7.Кемал Сюлейман- Общински съветник

               8.Вилдан Акифова – асоциация на превозвачи на пътници „Егида 2003”гр.Разград

               9.Нуридин Махмуд - ТД на НАП гр. Разград

              10.Николай Радев – полицейски инспектор при РУП гр.Исперих.

 

         Председателят на комисията извърши проверка на кворума.  Установи се , че присъстват следните лица :

        Председател- инж.Ахмед Мустафа Мустафа  ,зам. Кмет  в общ. Самуил

 

       Членове: 1.Румен Нецов- гл. счетоводител 

 

                      2.Джемал Гюве- Гл. специалист  “ТТЗ”

                      3.Нергин Хамдиев- Юрист

                      4.Христо Минчев   -    мл.инспектор и ОО „Контролна дейност-ДАИ”

                      5.Седат Мехмед - Общински съветник

                      6.Кемал Сюлейман- Общински съветник

                      7.Нуридин Махмуд - ТД на НАП гр. Разград

                      8.Николай Радев – полицейски инспектор при РУП гр.Исперих.

             По уважителни причини отсъстват  двама членове на комисията :

1.     Хайредин Керимов

2.     Вилдан Акифова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията има необходимия кворум поради,  което  започна своята работа.

             Председателят на комисията Ахмед Мустафа предложи да се избере  протоколист за заседанието. Комисията  избра протоколист  -  Джемал Гюве–член на комисията.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти.

В  срок  за подаване на оферти  до 16.30 ч. на  06.06.2012 год.   в общинската администрация Самуил  са получени следните оферти  за участие в конкурса:

 

1.     ЕТ”Заря – Ибрям Мустафа” с вх.№08001242./06.06.2012 год. от 13.27 часа.

2.     ЕТ” КОКИ-Н.Колев”   с вх.№08001247 /06.06.2012 год.  от 15.35 часа.

 

  Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на постъпването им.

 

 

І. ЕТ” КОКИ-Н.Колев” адрес: гр.Разград,ЖК “Орел” бл.7,вх.6,ап.12 

 

 Отвори се офертата на ЕТ” КОКИ-Н.Колев” , която съдържа 42 бр.листи прошнуровани и прономеровани. Същите бяха проверени и подписани от членовете на комисията.

 

ІІ.ЕТ”Заря- Ибрям Мустафа” адрес:с.Здравец ул.”Стара планина” №2. Офертата  съдържаше 42 бр. листи  прошнуровани и прономеровани.Същите бяха  проверени и подписани от членовете на комисията. 

 

  Комисията пристъпи към проверка за наличието на всички изискуеми документи , съгласно спикък приложене №2  от утвърдената конкурсна документация .

1. ЕТ “ КОКИ- Н.Колев”

 

         Предложение  за участие в конкурса за възлагане на превози от  общинската и областната  транспортни схеми от квотата на Община-Самуил, за автобусна линия: Пчелина-Разград и обратно.

 

         Комисията  подробно разгледа  всички представени документи .

Участникът е представил изискуемите се документи съгласно приложение №2  от утвърдената конкурсна документация.

 

            Съгласно Решение № 48.780/21.02.2011 г. на Общински съвет Самуил, т.2.1. Предложеният автобус за изпълнение на линията Пчелина – Разград и обратно да отговаря на изискването по чл. 18, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

 

 

 

 

 

 

 

          Видно от  УДОСТОВЕРЕНИЕ за техничиска изправност на ППС протокол № 543269 разрешение № 776/1 от 01.06.2012 година за автобус „Мерцедес „ рег.№ РР 4218АК – НА- предложеният автобус не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица и не отговаря на изискванията на чл.18, ал.1 от Наредба №2 на Министерство на транспорта.

 

2.ЕТ “Заря-И.Мустафа” с. Здравец- ул.”Стара планина”№2

 

 

         Предложение за участие в конкурса за възлагане на превози от  общинската и областната  транспортни схеми от квотата на Община-Самуил, за автобусна линия : Пчелина- Разград и обратно.

 

         Комисията  подробно разгледа  всички представени документи .

Участникът е представил изискуемите се документи съгласно приложение №2  от утвърдената конкурсна документация.

 

 

            Съгласно Решение № 48.780/21.02.2011 г. на Общински съвет Самуил, т.2.1. Предложените автобуси за изпълнението на линията Пчелина – Разград и обратно да отговарят на изискванията по чл. 18, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, т.е  обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица.

 

 

          Видно от  УДОСТОВЕРЕНИЕ за техничиска изправност на ППС протокол 424264 разрешение № 511/1 от 12.03.2012 година за автобус „Сетра „ рег.№ Н 0773ВА предложения автобус не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица, тоест не отговаря на изискванията на чл.18, ал.1 от Наредба №2 на Министерство на транспорта.

      Комисията след като разгледа постъпилите   оферти на участниците  реши  да се произнасяне по допустимостта на подадените предложения, с оглед  по–нататъшно участие на кандидатите в конкурса.

 

         Комисията  единодушно  реши:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Не допуска за участие в конкурса  подалия оферта  участник ЕТ “ КОКИ- Н.Колев”, и отстранява същия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мотиви

 

 

 

  Предложения автобус за изпълнение на автобусната линия   Пчелина- Разград и обратно,  не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица , съгласно изискванията на  чл.18,ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Не допуска за участие в конкурса  подалия оферта  участник ЕТ “Заря-И.Мустафа” и отстранява същия .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви

 

 

 

   Предложения автобус за изпълнение на автобусната линия  Пчелина- Разград и обратно,  не е приспособен за превоз на трудноподвижни лица , съгласно изискванията на  чл.18,ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

 

 

 

 Протоколът  в едно с офертите да  се изпрати на Кмета на община    Самуил.

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията приключи своето заседание в 16.00часа на 07.06.2012г.

 

 

 

                                          КОМИСИЯ:

                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:........../ П /..............

                                                                /Ахмед Мустафа/

 

                                          ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                                                                          1............../ П /..................

                                                       /Р.Нецов/

                                          2.............../ П /...............

                                                       /Д. Гюве/

                                                                                                                                                       3............./ П /...............

                                                   /Н. Хамдиев/

                                          4............../ П /...............

                                                     /Х.Минчив/

                                          5.............../ П /...............

                                                       /Н.Махмуд/

                                          6............../ П /...............

                                                       /С.Мехмед/

                                          7.............../ П /................

                                                        /К.Кадир/

 

                                           8…………………/ П /…...............

 

                                                        /Н.Радев/

                                               

 

 

 


 

Публикувано на 19.03.2012г.

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

 

 

 

за  допуснати  и  недопуснати  кандидати

 

 

 

 

 

на длъжността Главен експерт “Обществени поръчки и проекти “ към Дирекция “ Общинска собственост, регионално развитие и стопанска дейност” от  Специализираната администрация, административно  звено  Общинска администрация-Самуил

 

 

 

 

 

І.Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

1.Изискани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

Ø      Документ за самоличност;

Ø      Пълномощно / при подаване на документите от  пълномощника /;

Ø      Документ за образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация по специалността и  компютърна грамотност;

Ø      Документ , удостоверяващ продължителноста на придобития професионален опит / трудова книжка, служебна книжка/;

Ø      Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: че е пълнолетен/на български/ска гражданин/ка, не е поставен/а под запрещение, не е осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен/а по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Ø      Автобиография.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

·        Образователно-квалификационна степен: висше “ бакалавър”;

·        Професионален опит – 2години  или трябва да притежава минимален ранг за  заемане на длъжността  IV  младши;

·        Вид правоотношение: служебно.

 

Други специфични  за длъжността и  за административното звено изисквания, носещи предимства на кандидатите:

 

·        Компютърна грамотност .

 

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата 1

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

 

Основание за недопускане

 

1.

 

Силвия Иванова Славейкова

ДА

ДА

 

 

 

2.

 

Рейхан Иса Мехмед

ДА

ДА

 

 

 

 

3.

 

Нергин Вежди Махмуд

ДА

ДА

 

 

 

 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

 

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

1. Силвия Иванова Славейкова

 

 

2. Рейхан Иса Мехмед

 

 

3. Нергин Вежди Махмуд

 

Посочените кандидати  трябва да се явят  на тест на 30.03.2012г.  от  13,00 часа в сградата на Общинска администрация –Самуил, стая 304

Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.

 

 

СПИСЪК  НА  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

 

 

 

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:                                                                                                                                                                                              

                                          

 

Публикувано на 05.03.2012г.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-САМУИЛ
7454с.Самуил, ул.” Хаджи Димитър “ № 2
тел.: 08477 20-20, факс: 22-67
 

 

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността –  Главен експерт ” Обществени поръчки и проекти “ към дирекция “ ОСРРСД” при Общинска администрация – Самуил, със седалище и адрес: с.Самуил, ул.” Х.Димитър” № 2
 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 101/02.03.2012 г. на кмета на община Самуил, обявявам конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

За допълнителна информация ТУК

Документи се подават и приемат до 15.03.2012г. до 17:00 ч в стая 103 "Деловодство"


 

Публикувано на 13.01.2012г.

 

                                                 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-САМУИЛ                                     

        7454 с.Самуил, ул.” Хаджи Димитър “ № 2 тел.: 08477 20-20, факс: 22-67
  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността - Директор на Дирекция” Образование, социални дейности, гражданска регистрация и здравеопазване “-в Общинска администрация – Самуил, със седалище и адрес: с.Самуил, ул.” Х.Димитър” № 2

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 18/12.01.2012 г. на кмета на община Самуил, обявявам конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

За допълнителна информация ТУК 

Процедурата на конкурса е приключила на 01.03.2012г. с назначение.


Качено на 30.01.2012г.

Протокол на допуснатите кандидати за конкурса за държавен служител по Заповед № 18/12.01.2012г. на Кмета на община Самуил.  за преглед на протокола натиснете тук

 

 


 

                      

 

    ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ-САМУИЛ                                     

     7454 с.Самуил, ул.” Хаджи Димитър “ № 2 тел.: 08477 20-20, факс: 22-67

  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

          На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 573/19.08.2011г. на кмета на Община Самуил, обявява  конкурс за Длъжността-”Директор” на Център за обществена подкрепа-Самуил за конкурсна.

 

За повече информация натиснете ТУК

 

         На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 574/19.08.2011г. на кмета на Община Самуил, обявява  конкурс за Длъжността-”Директор” на Център за социална рехабилитация и интеграция-Владимировци за конкурсна.

 

За повече информация натиснете ТУК


 

 

      На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 575/19.08.2011г. на кмета на Община Самуил, обявява  конкурс за Длъжността-”Директор” на Център за настаняване от семеен тип-Хърсово за конкурсна.

 

За повече информация натиснете ТУК


 

 

        На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 576/19.08.2011г. на кмета на Община Самуил, обявява  конкурс за Длъжността –“Управител на Защитено жилище-Богомилци”за конкурсна.

 

За повече информация натиснете ТУК

 

       На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 670/30.09.2011г. на кмета на Община Самуил, обявява  конкурс за Длъжността –“Управител на Защитено жилище-Самуил”за конкурсна. 

 

За повече информация натиснете ТУК


                     

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-САМУИЛ                                     
     7454 с.Самуил, ул.” Хаджи Димитър “ № 2 тел.: 08477 20-20, факс: 22-67

 


Процедура-открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Конкурсни условия и прект на договор - изтеглете от ТУК

Заповед за определяне на спечелил - изтеглете от ТУК