уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Заповеди на кмета на община Самуил за 2018г.
 
Заповед Дата Изтегли Относно
       
№178 13.03.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публичен търг с явно наддаване   за отдаване под наем на  поземлен  имот с идентификатор №11449.73.269.2 с предназначение „Сграда за търговия” представляваща „Дрогерия” в с. Владимировци
№177 13.03.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публични търгове с явно наддаване за продажба на  имоти частна общинска собственост
№176 13.03.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публични търгове с явно наддаване за продажба на  имоти частна общинска собственост
 №76  13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен   търг с явно наддаване   за отдаване под наем на  едно помещение със застроена площ от 10.81м2 от  едноетажна масивна сграда  с предназначение  за „Административна, делова сграда”
№75 13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда- преместваема конструкция  
 №74  13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен търг   с явно наддаване   за продажба на МПС „Автогрейдер” за скрап  
 №73  13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост  
 №72 13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични  търгове  с явно наддаване за отдаване под наем  на   поземлени имоти  в регулация   за стопанската  2017/2018 г
 
 №71  13.02.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични търгове с явно наддаване за продажба на следните  имоти частна общинска собственост
 34 19.01.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публични търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2017/2018год
 1 03.01.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: полски пътища - публична общинска собственост за отдаване под наем за стопанската 2017-2018год.  на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Самуил
 

Заповеди на кмета на община Самуил за 2017г.
 
Заповед
Дата Изтегли              Относно:         
№872 14.12.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
№871 14.12.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
№870 14.12.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Публичен   търг с явно наддаване  за отдаване под наем на зъболекарски  кабинет в с. Самуил
 №808  16.11.2017  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: търгове с явно наддаване за отдаване под наем
 №717  19.11.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен  търг  с явно наддаване   за отдаване под наем  на  поземлен имот  №036019  с площ от 50.000дка. с НТП-нива, местността  Под къшлатав землището на с.Желязковец за стопанската 2017/2018г.
№712
17.10.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен  търг с явно наддаване за продажба  на урегулиран поземлен имот - незастроен с начин на трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване за Обществено обслужване  с площ от 1200кв.м., за който е отреден УПИ №ІІІ-674 в квартал 63 по плана на с.Самуил
№711
17.10.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 30.000дка. (южната част на имота) от  поземлен имот №000309 с НТП - ”Изоставени трайни насаждения”
№710
17.10.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени  имоти  за стопанската 2017/2018
№694  06.10.2017   Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Границите на районите и видът на услугите за сметосъбиране и извозване,  ..................
№667 03.10.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2017/2018год
№564  16.08.2017  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №003096 с площ от 28.102дка. с НТП „Нива” ІV-категория, местността „Даллъ кору” в землището на с.Голяма вода
№487 14.07.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем    на апартамент- гарсониера за жилище,  състоящ се от  хол, кухня, коридор, санитарен възел  и балкон със застроена площ от 43.2 кв.м. и избено помещение №8 от 9.21 кв.м.
№486 14.07.2017  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на  празно общинско място от 4 кв.м. във входа на сградата на общинска администрация Самуил с предназначение  за  АТМ (банкомат), находящ се в поземлен имот І  в квартал 87 по плана на с.Самуил
№416 15.06.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен  търг  с явно наддаване   за отдаване под наем  на  поземлен имот  №036019  с площ от 50.000дка. с НТП-нива, местността  Под къшлатав землището на с.Желязковец за стопанската 2017/2018г.
№415 15.06.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични  търгове  с явно наддаване за отдаване под наем  на   поземлени имоти  в регулация   за стопанската  2017/2018 г.  
№414 15.06.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2017/2018год  
№337 11.05.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:  публичен  търг с явно наддаване за продажба на  урегулиран поземлен имот- застроен   с начин на трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване  - ниско застрояване (до 10м.) с площ от 1141кв.м., ведно с построената в имота: Едноетажна полумасивна сграда  с предназначение за Жилище със застроена площ от 120.83кв.м. и мазе с площ от 56.70кв.м.   по плана на с.Кривица, за който е отреден УПИ №VІІ-68 в квартал 20А с административен адрес: с.Кривица, ул. Ивайло  №61  по АЧОС №2581/23.03.2017г
№336 11.05.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:  публичен   търг с явно наддаване  за отдаване под наем на 1 (едно) помещение–зъболекарски  кабинет със застроена площ от 16.00 кв.м., представляващо част от  „Административна делова сграда”,имот с идентификатор №11449.73.269.1 по кадастралната карта на с.Владимировци с административен адрес: с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4  по АПОС №958/03.02.2012г.
№335 11.05.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:  публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Голяма вода
№153 15.03.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc)

Относно: публичен   търг с явно наддаване   за отдаване под наем  на   3 помещения от  едноетажна масивна сграда  с предназначение  за „Кметство и здравна служба  с обща застроена площ 41,50кв.м. по АПОС №92/20.03.2006г., находящи  се  в поземлен имот №VІІ-159 в квартал 8   по плана на с.Ножарово  с административен адрес: с.Ножарово, ул.”Валентина Терешкова” №, община Самуил, област Разград, за лекарски кабинети за здравно медицинско обслужване на населението.

№151 15.03.2017 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc)

Относно:публични  търгове   с явно наддаване   за отдаване под наем  на  следните пасища, мери  по землища на територията на община Самуил  за срок от 1 година

№150