уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Заповеди на кмета на община Самуил за 2019г.

Заповед Дата Изтегли Относно
№46 14.01.2019г. Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2018-2019год.
№12 09.01.2019г. Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични  търгове  с явно наддаване за отдаване под наем  на   поземлени имоти  в регулация   за стопанската  2018-2019 г
№7 09.01.2019г. Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен  търг  с явно наддаване   за отдаване под наем  на  поземлен имот №036019 с площ от 50.00дка. с НТП- нива в землището на с.Желязковец, местността «Под къшлата»  
№6 09.01.2019г. Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2018-2019год.
 
 
Заповеди на кмета на община Самуил за 2018г.
 
Заповед Дата Изтегли Относно
№865 11.12.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: продажба на урегулиран поземлен  имот- застроен   №ІІІ в квартал 18 с площ от 478 кв.м., находящ се в с.Ножарово, ул.”Борис Савов” №2
№864 11.12.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на поземлен имот с идентификатор №11449.73.285.2 със застроена площ от 61кв.м. с предназначение за „Административна, делова сграда”  
№863 11.12.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: търг с явно наддаване за отдаване под наем на 30.000дка. (южната част на имота) от  поземлен имот №000309 с НТП - ”Изоставени трайни насаждения” целият от 182.893дка. в местността „Бозлук”  в  землището  на с.Пчелина  
№862 11.12.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот  с идентификатор №11449.73.476 с площ от 924 кв.м., начин на трайно ползване –за жилищни нужди  
№861 11.12.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: търг с явно наддаване  за отдаване под наем   на празни общински места  за поставяне на кафе-автомати  в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий”  
№839 26.11.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc)

Относно: имоти – полски пътища –публична общинска собственост за отдаване под наем за стопанската 2018-2019г. на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви  в землищата  в  община Самуил.

№795 31.10.2018г Свали този файл (Prot._Ohrana.pdf) Относно: Отчуждаване
№736 09.10.2018г Свали този файл (Prot._Ohrana.pdf) Относно:избор на изпълнител по процедура за добив на дървесина
№693 19.09.2018г Свали този файл (Prot._Ohrana.pdf)   Относно:процедура за добив на дървесина
№683 17.09.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: Публични    търгове  с явно наддаване  за отдаване под наем  на следните имоти за пощенски услуги
 №626 28.08.2018г  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: Публичен  търг  с явно наддаване   за отдаване под наем  на  поземлен имот №036019 с площ от 50.00дка.
 №625 28.08.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публични  търгове  с явно наддаване за отдаване под наем  на   поземлени имоти  в регулация   за стопанската  2018-2019 г
№624 28.08.2018г Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: Публични търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2018-2019г.
№501 26.06.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под наем  на 2 (две) помещения
№451 11.06.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публични търгове  с явно наддаване  за отдаване под наем  на имоти за пощенски услуги
№358 15.05.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публични търгове с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 2018-2019год.
№357 15.05.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публични  търгове   с явно наддаване   за отдаване под наем  на  следните училищни земи на  нерегистрираните училищни настоятелства на територията на община Самуил   за стопанската 2018-2019г.

№ по ред

Землище

Поземлен имот номер

Площ

(дка.)

НТП

Местност

1.

Желязковец

036019

50.000

нива

Под къшлата

2.

Владимировци

11449.8.12

19.997

нива

Коджа юг

3.

Самуил

65276.1.71

20.000

нива

Урбанизирана територия

№356 15.05.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: публични  търгове  с явно наддаване за отдаване под наем  на   поземлени имоти  в регулация   за стопанската  2018-2019 г.,  както следва:     

        1.1.Поземлен имот №65276.1.1 с площ от 1143  кв.м.,  находящ се в с.Самуил , ул.”Черни връх” №2, община Самуил  по АЧОС №290/14.08.2006г. с.Самуил;

            1.2.Поземлен имот №65276.1.2 с площ от 338 кв.м.,  находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №2А, община Самуил  по АЧОС №291/14.08.2006г. с.Самуил;

            1.3.Поземлен имот №65276.1.17 с площ от 8194 кв.м., находящ се в с.Самуил  по  АЧОС №293/14.08.2006г.;

            1.4. Част от поземлен имот №65276.1.19 с площ от  736/976 кв.м., находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №14, община Самуил  по АЧОС №288/14.08.2006г.;

            1.5. Поземлен имот №65276.1.41  с площ от 762 кв.м.,находящ се в с.Самуил по  АЧОС №297/14.08.2006г.;

           1.6. Поземлен имот №65276.1.42  с площ от  524 кв.м.,находящ се в с.Самуил по  АЧОС №298/14.08.2006г.;

            1.7.Поземлен имот №65276.1.44 с площ от 1126 кв.м.,находящ се в с.Самуил  по  АЧОС №300/14.08.2006г;

           1.8. Част от поземлен имот №65276.1.4 с площ от  37/677 кв.м., находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №52, община Самуил   по  АЧОС №518/09.03.2009г.;

           1.9. Поземлен имот №65276.1.5 с площ от 225/865 кв.м.,  находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №2А, община Самуил  по АЧОС №516/09.03.2009г. с.Самуил;

            1.10. Част от поземлен имот №65276.1.7 с площ от  124/759 кв.м., находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №46, община Самуил  по  АЧОС №521/09.03.2009г.;

            1.11. Част от поземлен имот №65276.1.8 с площ от  74/744 кв.м., находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №44, община Самуил  с  АЧОС №519/09.03.2009г.;

          1.12. Част от поземлен имот №65276.1.9 с площ от 98/751кв.м.,находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №42, община Самуил  по  АЧОС №517/09.03.2009г.;

           1.13. Част от поземлен имот №65276.1.11 с площ от  346/1026 кв.м., находящ се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №40А, община Самуил  по  АЧОС №522/09.03.2009г.;

       1.14. Поземлен имот №65276.1.70 с площ от  34391кв.м., находящ се в с.Самуил  по  АЧОС №301/14.08.2006г;

          1.15. Част от поземлен имот VІІ в квартал 32 с площ от 3500 кв.м., находящ се в с.Самуил целият от 6146 кв.м. по АЧОС №606/08.09.2009г.

          1.16. Част от поземлен имот №30630.40.191 с площ от 4000 кв.м., находящ се в с.Здравец  с предназначение за „Училище” (детска градина) целият от 12840 кв.м. по АПОС №337/27.11.2006г.

        1.17. Част от УПИ V в квартал 31 с площ от 5000кв.м., находящ се в с.Богданци с предназначение за „Спорт”  целият от 18223 кв.м. по АПОС №363/22.06.2007г.

           1.18. Поземлен имот №11449.73.129 с площ от 1405кв.м., находящ се в с.Владимировци, ул.”Надежда” №4, община  Самуил  по АЧОС №940/03.02.2012г.

           1.19. Поземлен имот №11449.73.146 с площ от 691кв.м., находящ се в с.Владимировци, ул.”Стамболийски” №2, община  Самуил  по АЧОС №898/03.02.2012г.

            1.20. УПИ ІІІ-349  в  квартал  22 с площ от 1660м2 по АЧОС №2190/08.07.2017г.

 

            1.21. Част от   „Лесопарк” – Самуил   с  площ  от 20.000 дка.
№355 15.05.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:

1.Да се проведат  публични    търгове  с явно наддаване  за отдаване под наем на следните имоти:

            1.1.- 3(три) помещения - лекарски кабинети за здравно медицинско обслужване на населението в с.Хърсово с обща застроена площ от 41.68 кв.м., представляващи  част от масивна сграда с предназначение за „Здравно медицинско обслужване”, находящи се в поземлен имот І в квартал 35 по плана на с.Хърсово с административен адрес: с.Хърсово, ул.”Александър Стамболийски” №39  по АПОС №266/05.07.2006г.

            1.2.–1(едно) помещение със застроена площ от 16.00 кв.м. находящо се в едноетажна  МС „Здравна служба и ритуална зала” с административен адрес: с.Голяма  вода, ул.”Царевец” №12 по  АПОС №365/22.06.2007 г.;

            1.3.–1(едно) помещение със застроена площ от  14.43 кв.м. находящо се в едноетажна МС „Кметство, поща и кабинети за здравно медицинско обслужванена населението” с административен адрес: с.Богданци, ул.”Георги Бенковски ” №17 по  АПОС №1266/05.12.2012г.  Общо – 72.11м2

 №215 03.04.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc)

Относно: Да се проведат  публични  търгове   с явно наддаване   за отдаване под наем  на  следните пасища, мери  по землища на територията на община Самуил  за срок от 1 година

№178 13.03.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публичен търг с явно наддаване   за отдаване под наем на  поземлен  имот с идентификатор №11449.73.269.2 с предназначение „Сграда за търговия” представляваща „Дрогерия” в с. Владимировци
№177 13.03.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публични търгове с явно наддаване за продажба на  имоти частна общинска собственост
№176 13.03.2018 Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:Публични търгове с явно наддаване за продажба на  имоти частна общинска собственост
 №76  13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен   търг с явно наддаване   за отдаване под наем на  едно помещение със застроена площ от 10.81м2 от  едноетажна масивна сграда  с предназначение  за „Административна, делова сграда”
№75 13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда- преместваема конструкция  
 №74  13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публичен търг   с явно наддаване   за продажба на МПС „Автогрейдер” за скрап  
 №73  13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно:публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост  
 №72 13.02.2018  Свали този файл (raziasnenie_ohrana.doc) Относно: