уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Географски данни

Община Самуил е разположена в южната част на Лудогорието в североизточната част на Република България, върху площ от 250 133 кв.км на Самуилските възвишения Самуил е административен център на съвременната община от 22.12.1978г., обединяваща 14 населени места. През нейната територия преминава част от първата ж.п. линия Русе-Варна с разклонение за Силистра.
Съгласно административно-териториалното делене на страната общината заема източната част на област Разград. На изток граничи с общините Хитрино и Венец от област Шумен, на северозапад с община Исперих, на запад с община Разград, на юг с община Лозница.

Релеф и климат

Релефът е разнообразен - на места равнинен, на други с преобладаващ хълмист характер. Не предпазва нахлуването на въздушни маси. Равнинният характер на релефа е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и другите съоръжения за населените места Общинският център - с.Самуил е разположен върху Самоиловските възвишения, с височина 600м над морското равнище. Според климатичното райониране на Република България, Община Самуил попада в обсега на лудогорско-добруджанската подобласт.
Климатът е умерено континентален и притежава всички типични характеристики. Средноденонощната годишна температура на въздуха е 10-12°С. Средномесечната максимална температура е през м.юли (26.2°С), а средната минимална температура е януарска (-5.8°С). Абсолютната максимална температура е 37°С, а абсолютната минимална -25.8°С. Средногодишната сума на валежите е 67.4мм/м2. Максимални са валежите през пролетно-летния период и есенния период.Скорост на вятъра oт агро-климатична гледна точка особено ценен е периодът със средни денонощни температури от 15.04 - 15.10. Продължителността на отоплителния период е от 180-200 дни. В южните части на района, където се издигат Самуиловските височини, ветровата характеристика е по-различна, от северните части. В южните преобладаващите ветрове са североизточни.