уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Административни услуги по териториално селищно устройство

1. Издаване на скица за недвижим имот
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 7 дни/ - 7,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 14,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 21,00 лева

 

2. Издаване на скица с два и повече имота
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 7 дни/ - 16,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 32,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 48,00 лева

3. Издаване на скицa /визa/ за недвижим имот с указан начин на застрояване
Необходими документи
• искане по образец (в искането се вписва предназначението на визата за строеж, преустройство, промяна на предназначението, узаконяване, за инженерно съоръжение и други)
• документ за собственост или право на строеж
• документ за учредени придаваеми части
• акт - образец № 16, за сгради които се преустройват или им се променя предназначението
• копие от разрешение за строеж при преработка на проект, когато сградата е в строеж
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 7 дни/ - 13,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 26,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 39,00 лева

4. Издаване на скицa за подробен устройствен план (ПУП) за част от квартали и цели квартали
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 14 дни/ - 27,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 7 дни/ - 40,50 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 54,00 лева

5. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца
Необходими документи
• искане по образец
• скица
• документ за собственост или право на строеж
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 14 дни/ - 3,50 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 7,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 10,50 лева 

6. Одобряване на инвестиционни проекти за строеж на сгради, инсталации, ремонти и преустройства
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
• скица с виза за проектиране - оригинал
• проекти, подписани от проектанта, собственика /възложителя/, и техническия контрол в проектирането за част “Конструкции” Проектите да са в три екземпляра от всички специалности /при необходимост/ и да са съгласувани със съответните експлоатационни дружества.
Такси: - 0.2% върху проектната стойност, но не по-малко от 30,00 лв. и не повече от 1 000,00 лв. 
Срок на изпълнение – 7 дни

7. Проверка изпълнението на фундаментите на строеж на основание чл.159, ал.3 от ЗУТ
Необходими документи
• искане по образец
• разрешение за строеж
• протокол за строителна линия
• заповедна книга
Такси:– 22,00 лева за 1 брой
Срок на изпълнение - 3 дни / обикновена услуга / 

8. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията
Необходими документи
• искане
• документ за собственост
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 14 дни/ - 5,50 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 11,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 16,50 лева

9. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
• скица
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 14 дни/ - 11,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 22,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 33,00 лева

10. Процедиране и разглеждане на подробни устройствени планове /ПУП/
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
• скица от действащ план
• скица - предложение
Такси:
• до три имота - 10,00 лева
• над три имота – 15,00 лева
Срок на изпълнение - 30 дни

11. Експертна оценка от общински експертен съвет по устройство на територията на обекти, които не са инвестирани от общината
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
• скица с виза за проектиране - оригинал
• проекти, подписани от проектанта, собственика /инвеститора/, и техническия контрол в проектирането за част “Конструкции”
Такси:
• за обекти със строителна стойност до 50 000лв. - 32.00 лв.
• за обекти със строителна стойност от 50 000лв. до 100000 - 43.00 лв.
• за обекти със строителна стойност от 100 000лв. до 500000 - 54.00 лв.
• за обекти със строителна стойност над 500 000лв. - 65.00 лв.
Срок на изпълнение - 30 дни

12. Oдобряване на инвестиционни проекти за узаконяване на някои видове строежи
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост и за право на строеж
• виза за проектиране - оригинал
• проекти по специалности, подписани от проектанта и собственика /възложителя/ - три екземпляра
• техническия контрол в проектирането за част “Конструкции”
• копие от квитанция за платена глоба по наказателно постановление - при наличие на такова.
Такси: -0,6% върху проектната стойност, но не по-малко от 60,00лв.
Срок на изпълнение - 7 дни

13. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост /за право на строеж/
• проекти по всички специалности, подписани от проектанта и собственика /възложителя/ - два екземпляра
Такси: -0,1% върху проектната стойност, но не по-малко от 15,00 лв. и не повече от 500,00 лв.
Срок на изпълнение - 7 дни

14. Издаване на разрешения за строеж,основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
• конструктивно становище с указан начин на изпълнение
• скица на имота
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 7 дни/ - 16,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 32,00 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 48,00 лева

15. Издаване на удостоверения за търпимост на строежи по § 16 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
• скица на имота
• нотариално заверена декларация от двама свидетели годината, през която е извършено строителството
Такси: -16,00 лева
Срок за изпълнение – 1 месец

16. Установяване на състоянието на строежи от комисия, назначена от Кмета на общината, по искане на заинтерeсовани лица при условията на чл. 108, т.3 3акона за местните данъци и такси
Необходими документи
• искане - свободен текст
• документ за собственост
• скица на имота
Такси:– безплатна услуга
Срок за изпълнение - 30 дни

17. Регистриране и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория/чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията/
Необходими документи
• искане по образец
• разрешение за строеж /акт за узаконяване/, разрешение за поставяне - копие
• документ за собственост или право на строеж
• окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ
• протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
• заверена заповедна книга
• акт обр.14 за приемане на конструкцията
• констативен акт по чл. 176 (1) от Закона за устройство на територията за установяване годността за приемане на строежа
• документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
• документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ
• договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
• други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа
Такси:
• за обекти със разгъната застроена площ до 30м2 – 55,00 лева
• за обекти със разгъната застроена площ от 30 до 60м2 – 80,00 лева
• за обекти със разгъната застроена площ от 60 до 100м2 – 110,00лева
• за обекти със разгъната застроена площ над 100м2 -160,00 лева
• за линейни обекти до един километър – 110,00 лева
• за линейни обекти над един километър – 160,00 лева
Срок за изпълнение - 7 дни

18. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
Необходими документи
• искане
• документ за собственост, договор за наем
• служебна бележка от съда
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 14 дни/ - 5,50 лева/, за всяка следваща страница по 0,60 лв.

• бърза услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 11,00 лева/, за всяка следваща страница по 1,20 лв.
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 16,50 лева/, за всяка следваща страница по 1,80 лв.
 

19.Извършване на обстоятелствена проверка на обект с цел удостоверяване на факти и обстоятелства по ТСУ
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
Такси:-за обекти отстоящи до 10 км от с.Самуил
• обикновена услуга /срок за изпълнение 1 месец/ - 11,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 15 дни/ - 16,50 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 22,00 лева
-за обекти отстоящи над 10 км от с.Самуил
• обикновена услуга /срок за изпълнение 1 месец/ - 13,00 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 15 дни/ - 19,50 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 26,00 лева

20.Издаване удостоверение на основание чл.52, ал.5 и §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР, във връзка с чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 на ЗУТ
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
• разрешение за строеж/акт за узаконяване/
• скица/виза/ за проучване и проектиране
• екзекутивна документация за сградите/част архитектурна/,съоръженията или подземните проводи
• данни от геодезическото заснемане на строежа
• данни за правоспособното лице, извършило заснемането
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 1 месец/ - 5,50 лева
• бърза услуга /срок за изпълнение 15 дни/ - 8,25 лева
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 11,00 лева

21.Информация за координати на точки от геодезическата основа
Необходими документи
• искане
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 1,20 лв. за 1 брой точка
• бърза услуга /срок за изпълнение 2 дни/ - 1,80 лв. за 1 брой точка
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 2,40 лв. за 1 брой точка

22.Копие от реперен карнет
Необходими документи
• искане
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 3 дни/ - 1,20 лв. за 1 брой точка
• бърза услуга /срок за изпълнение 2 дни/ - 1,80 лв. за 1 брой точка
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 2,40 лв. за 1 брой точка

23.Нанасяне на имот или сграда
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост или право на строеж
• разрешение за строеж/акт за узаконяване/
• скица/виза/ за проучване и проектиране
• екзекутивна документация за сградите/част архитектурна/,съоръженията или подземните проводи
• данни от геодезическото заснемане на строежа
• данни за правоспособното лице, извършило заснемането
Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 1месец/ - 1,50 лв. за 1 брой точка, но не по-малко от 11,00 лв.
• бърза услуга /срок за изпълнение 15 дни/ - 2,25 лв. за 1 брой точка, но не по-малко от 16,50 лв.
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ - 3,00 лв. за 1 брой точка, но не по -малко от 22,00 лв.

24.Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж                                                                                   Необходими  документи:      
• искане по образец


Такси:
• обикновена услуга /срок за изпълнение 7 дни /- 10,00 лв. за 1 брой имот
• бърза услуга /срок за изпълнение 15 дни/ - 15,00 лв. за 1 брой имот
• експресна услуга /срок за изпълнение 24часа/ -20,00 лв. за 1 брой имот