ImageImage

BG 051PO001/5.2-07
  “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3
Проект  BG051PO001-5.2.07-0130-С-0001
„За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Инвестираме във вашето бъдеще

ОБЩИНА САМУИЛ

В качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, стартира изпълнението на Договор № BG051PO001-5.2.07-0130-C-0001, ”За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”.

Период на изпълнение на проекта: 05.11.2010 год – 05.01.2012 год.

Продължителност 14 месеца.

Период за предоставяне на услугата - 12 месеца

 В проекта ще бъдат включени:

-           Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират социалния си живот.

-          Самотноживеещи възрастни, които поради влошено здравословно състояние не са в състояние да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

Общ брой ползватели на социалните услуги: 70 лица от Община Самуил.

Обща цел на проекта:

Преодоляване на социалната изолация чрез предоставяне на грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора, предотвратяване настаняването в специализирани институции и създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.

 Специфични цели:

-          Предоставяне на качествена грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора.

-          Подпомагане и разширяване възможностите на потребителите за социално включване и за водене на самостоятелен живот.

-          Подкрепа на зависимите членове на семействата на лицата с увреждания за по активното им участие в социално икономическия живот на общността.

-          Създаване на работни места в сектора на социалните услуги.

-          Повишаване професионалните умения на наетите по проекта лица като социалните асистенти и домашни помощници, чрез обучение и надграждащи модули.

-          Разширяване кръга на услугите, насочени към хората с увреждания и самотноживеещите хора.

 Желаещите да ползват услугата Домашен помощник подават следните документи:

 1.Заявление от кандидата или от негов законен представител – настойник, попечител, когато става дума за пълнолетно, но недееспособно лице;

2. Документ за самоличност на лицето или на законния му представител - за справка.

3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

4. Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата.

5. Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса.

 

Доставчикът на социалните услуги може да изисква и допълнителни документи/ при необходимост/.

Подборът на потребители се извършва след изготвяне на индивидуална оценка на потребности на всички кандидати.

 Съгласно чл.17 от Закона за социално подпомагане и насоките за кандидатстване всички потребители на услугите следва да заплащат потребителски такси, които ще бъдат регламентирани в сключените тристранни договори.

 Лицата, които желаят да работят като домашни помощници по проекта подават следните документи:

1.      Заявление за постъпване на работа;

2.      Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

3.      Автобиография;

4.      Свидетелство за съдимост;

5.      Медицинско свидетелство за работа;

6.      Копие на диплома за завършено образование и оригинал за справка.

 Подборът на домашни помощници се извършва по предварително утвърдена процедура от Бенефициента, която включва първичен подбор по документи и провеждане на интервю с кандидатите.

 Предвидено е да бъдат приети 55 домашни помощници на трудов договор след преминато обучение.

  Домашните помощници ще предоставят следните услуги: 

1.      Поддържане на хигиена в домовете на потребителите /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение, основно почиствоне/

2.      Поддържане на лична хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане и др./

3. Пазаруване и приготвяне на храна; битови услуги/закупуване на хранителни

продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със

средства на клиента, заплащане на ел.енергия, телефон, вода , данъци и др./

 

Предоставянето на услугите Социален асистент и Домашен помощник започва от 05.01.2011 год.

  

« Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Самуил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.»

 

  

За контакти :

Ръководител проект – Емине Ешреф

тел: 08477 20-20 вътр. 123

Координатор:

инж.Рейхан Иса

тел: 08477 21-82

Счетоводител проект–Аднан Мехмед

тел. 08477 21-82

Технически сътрудник – Билсер Ефраим

тел. 08477 20-20 вътр. 123

  За информация относно въвеждащото обучение по дейност "Домашен помощник" посетете уеб страницата на Въвеждащото обучение :

http://www.doma6enpomo6tnik-samuil.web.officelive.com

Powered by Website Baker