уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Реализирани проекти

 

Проект с договор № BG161РО001/4.1-01/2007/055

"РЕМОНТ,ВНЕДРЯВАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СОУ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.САМУИЛ,В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ"

 

    

повече...


Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ” – читалище „ Христо Ботев” с.Самуил, читалище „Иван Вазов” с.Владимировци и читалище „Паметник” с.Хърсово по МЯРКА 321 – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОТ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013” по договор №17/321/00741/23.10.2009г. Стойност на СМР 786387.33 BGN без ДДС

 
 

Ремонт и реконструкция на читалище "Христо Ботев" с. Самуил


  

повече...   

Ремонт и реконструкция на читалище "Иван Вазов" с. Владимировци

   

повече...  

Ремонт и реконструкция на читалище "Паметник" с. Хърсово

 

повече... 


"Достъпна среда в Дом за възрастни с физически увреждания                 с. Хърсово"

 

Източници на финансиране
Проект "Красива България" към МТСП


  Проект: "Социално включване на хора със умствена изостаналост-изграждане на защитено жилище-с. Самуил"

Източници на финансиране
Национална програма ФАР


Проект: "Възстановяване на сградата на кметство с. Хърсово"

 

 

Източници на финансиране
МКВП към МС


   Проект: "Ремонт на "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост"-с. Самуил"

Източници на финансиране
МКВП към МС


Проект: "Конструктивно укрепване с основен ремонт на джамия в     с. Ножарово"

 

Източници на финансиране
МКВП към МС


 Проект: "Ремонт на покривната конструкция на физкултурен салон на ОУ "Христо Ботев" с. Владимировци"

 

Източници на финансиране
МКВП към МС


 Реконструкция на улица «Бузлуджа» ОТ 134 до ОТ 127 с.Желязковец

 

 

Източници на финансиране
Програма САПАРД


Ремонт на Целодневна детска градина "Кокиче" , село Самуил

 

Източници на финансиране
МФ


Ремонт на Целодневна детска градина "Детелина" , село Богданци

 

 

Източници на финансиране
МФ


Ремонт на Целодневна детска градина "Бъдеще" , село Ножарово

 

Източници на финансиране
МФ


 Проект: "Защитено жилище-шанс за нов живот-с. Богомилци"

 

 

Източници на финансиране
Собствен бюджет
 


 Топлофикация на целодневна детска градина "Кокиче" , село Самуил

 

Цели
Създаване на комфортна среда за обучение и възпитание и поддържане на постоянна температура във всички помещения.

Предвидени дейности
строителни работи, монтажни работи и обзавеждане

Обща стойност
64 888.00 лв

Източници на финансиране
община Самуил


 Реконструкция на кухненски блок към дом за възрастни с физически увреждания, село Хърсово

Цели
Повишаване стандарта на живот на домуващите, чрез предлагане на качествена храна

Предвидени дейности
Ремонтно-възтановителни, доставки

Обща стойност
39 028 лв.

Източници на финансиране
Община Самуил


Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил”” по договор №17/321/00097/23.12.2010. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г”. Стойност на СМР -2806067.05 BGN без ДДС

 

  Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставка на оборудване и съоръжения към тях на територията на община Самуил”. по МЯРКА 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по договор №17/322/00469.Стойност на СМР 441 059.63 BGN без ДДС 

Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Стойност на СМР - 2523042.39 BGN без ДДС.