уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-12 от 12.03.2018г.

        Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлени имоти с идентификатори №№ 001190 и 001107, местност „Бостанлък“ в землището на с. Голяма вода, с ЕКАТТЕ 15669,община Самуил.
              Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.
             На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.  

ПУП - изтеглете ТУК

                                                                                                                   От Общината:

„ТСУ”


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-13 от 12.03.2018г.

        Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлен имот с идентификатор № 032003, местност „Балък аркасъ“ в землището на с. Богомилци, с ЕКАТТЕ 04741, община Самуил. Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.
         
На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

ПУП - изтеглете ТУК   

                                                                                                                                          От Общината:

  „ТСУ”


 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-11 от 09.03.2018г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № ІІ-1073 от квартал 19 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

П У П - изтеглете ТУК

От Общината:

„ТСУ”

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Самуил, област Разград, на основание Чл. 15. т. 1 от  НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съобщава, че е постановено Решение № РУ-11-ЕО/2017 на инж. Любомир Атанасов И.Д. Директор на РИОСВ- Русе относно Програма за управление на отпадъците на община Самуил за периода 2017-2020г. изтеглете от ТУК


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017г. може да се подава до края на календарната година, образеца - изтеглете от ТУК

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-46 от 30.08.2016г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № ІІ-411 от квартал 22 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-47 от 30.08.2016г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с №№ VІІІ-243 и ІХ-244 от квартал 32 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-48 от 30.08.2016г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № І-1065 от квартал 97 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-49 от 30.08.2016г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с №№ ІІІ-136 и V-136 от квартал 11 по плана на с. Желязковец, с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”


 2015 година


С Ъ  О  Б  Щ  Е Н  И  Е


На основание чл. 44, ал.1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от Закона за концесиите, чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Решение №42.783/10.11.2014г., допълнено и изменено с Решение № 44.812/22.12.2014 г., ОБЩИНА САМУИЛ съобщава, че  е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет експлоатиране на обект, представляващ язовир „Голям извор”, с обща площ от 41,128 дка, местност „Церака”, находящ се в землището на село Голям извор, Община Самуил с ЕКАТТЕ 15761,  имот № 035001, при граници и съседи: имот № 000167 полски път на Община Самуил; имот № 035002 пасище, мера, землищна градина на Общинска скотовъдна комисия; имот № 035003 пасище, мера на Общинска скотовъдна комисия, актуван с АПОС № 303/14.08.2006 година. Концесията е право на експлоатация върху споменатия обект срещу задължението на концесионера да управлява и поддържа обекта на концесията със собствени средства и на свой риск.
Обявлението за открита процедура е публикувано в електронната  страница на „Държавен вестник” бр.108  под  № 3 от 30.12.2014 г.С Ъ  О  Б  Щ  Е Н  И  Е


На основание чл. 44, ал.1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от Закона за концесиите, чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Решение № 42.784/10.11.2014 г., допълнено и изменено с Решение № 44.813/22.12.2014 г. Общински съвет – с. Самуил, ОБЩИНА САМУИЛ съобщава, че  е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет експлоатиране на обект, представляващ язовир „Богданци” с обща площ от 281,553 дка и се намира в землището на село Богданци, Община Самуил с ЕКАТТЕ 04666,  местност „Джамийски ниви”, имот № 000010, при граници и съседи: имот № 016013 нива на Община Самуил;имот № 016012 пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;имот № 00000 пътна мрежа, землищна градина на Община Самуил;имот № 016010 полски път на Обшина Самуил; имот № 016009 нива на Христо Петков Иванов; имот № 016014 нива на Мюсюлманско настоятелство;имот № 016011 вътрешна река на Държавата - МОСВ;имот № 016001 нива на Иванка Иванова Кирилова и др, актуван с АПОС № 305/14.08.2006 година. Концесията е право на експлоатация върху споменатия обект срещу задължението на концесионера да управлява и поддържа обекта на концесията със собствени средства и на свой риск.
Обявлението за открита процедура е публикувано в електронната  страница на „Държавен вестник” бр.108  под  № 4 от 30.12.2014 г.


 

2013година


ПУБЛИКУВАНО НА 02.01.2013 г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Самуил уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: ”Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали”,  с местоположение УПИ I, кв.85 по ПУП на с.Самуил   е получена информация от Регионалната инспекция по околната среда и водите-гр.Русе, че е взето РЕШЕНИЕ  С РАЗПОРЕДИТЕЛНА ЧАСТ: ДА НЕ СЕ ИЗВЪРША ОВОС.

Възложител на инвестиционното предложение е “ МАРЕКС” ООД, гр.ТЪРГОВИЩЕ.

                                                                                                                                                                          ОТ РЪКОВОДСТВОТО


ПУБЛИКУВАНО НА 01.11.2013 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
Кметът на Община Самуил на основание чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите, съобщава , че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Микроязовир находящ се в поземлен имот с №000010, в землището на с.Богданци, Община Самуил, с цел рибовъдство.

 
Дейността предвижда отглеждане на риба в местността „Джамийски ниви”, землище с.Богданци, Община Самуил, Област Разград – ЕКАТТЕ: 04666.
     
Проектни параметри на ползването : 281.553 дка.
    
Условия, при които ще се разреши изграждането на съоръжението :
  
1. Да не се допуска замърсяване на ползваната акватория и околната среда с битови и други отпадъци;
 
2.Да се осъществява оптимално дейността аквакултури и свързаните с тях дейности, за предотвратяване на негативен ефект върху водите на язовира;
 
3.Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и околната местност с петролни продукти;
 
4.Да се спазват нормативните изисквания в областта на околната среда.
    
В 14 – дневен срок от публичното обявяване на съобщението в Община Самуил и поставянето му на интернет страницата на Община Самуил, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или предложат , при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
      Писмени възражения или предложения се представят в деловодството на общинската администрация на Община Самуил.

  
Кмет на Община Самуил ………………………..
/д-р Бейтула Сали/  

ПУБЛИКУВАНО НА 01.11.2013 г.

Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Русе

Решение № РУ – 8- ЕО/2013

за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка


     на основание чл. 85, ал.4 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС ( ДВ, бр. 91/ 2002г., изм. и доп. ДВ, бр.66/2013г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР ( ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, 66/2013г.), чл. 37, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони – Наредбата за ОС ( ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), становище на Регионална здравна инспекция – Разград с изх. № КД-03-07/22.02.2013г., писмено искане от възложителя по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.),

РЕШИХ 

да не се извършва екологична оценка на ,,Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Самуил” – актуализация за периода 2012-2015г.

 Възложител –община Самуил, с. Самуил, обл. Разград, ул. ,,Хаджи Димитър” № 2

 Характеристика на предложената програма :

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Самуил е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО ) ДВ, бр. 53/2012г., изм. ДВ, бр.66/2013г.). Настоящата актуализация е за периода 2012-2015г. Програмата цели екологосъобразно управление на отпадъците, генерирани на територията на общината, като съвкупност от решения и дейности, свързани с образуването и третирането им. Към програмата е разработен План за действие , включващ мерки и задачи със сроковете за тяхното изпълнение.

Програмата попада в обхвата на Приложение № 2, т.5.1 към чл. 2, ал. 2, т.1 от Наредбата за ЕО и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласна разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, програмата е подложена на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 МОТИВИ

      І. Характеристика на плана и програмата по отношение на степента , до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите; значението на плана с оглед насърчаването на устойчиво развитие ; екологични проблеми от значение за плана/програмата :

·      Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

·   Разработен е план за действие, целящ екологосъобразно управление на отпадъците, нарастване количеството на рециклираните и оползотворени отпадъци  и намаляване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда , вкл. предотвратяване на риска за човешкото здраве.

·        Със заловените в програмата мерки се организира оползотворяването на биологично разградимите отпадъци на територията на общината.

·       Програмата е съобразена с принципите за устойчиво развитие.

     ІІ. Характеристика на последствията и на засегнатата територия по отношение на вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефекти риск за здравето на хората или на околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията ( географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати ), ценност и уязвимост на засегнатата територия ( вследствие на особени естествени характеристики или културно – историческо наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности ; интензивно земеползване ), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, обществен или международен статут на защита :

·      Предвидените с плана за действие мероприятия не засягат пряко елементи на Националната екологична мрежа.

·      Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която програмата няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху популации, местообитания на видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони, поради следното :

-       не се засягат пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове , предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа ,,Натура 2000” ;

-       мероприятията заловени в програмата засягат основно урбанизираната територия на община Самуил, поради което не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове.

·   При рекултивация на закритите сметища, въздействията върху елементите на ландшафта ще бъдат в положителен план.

     ІІІ. Степента , до която планът или програмата влияе върху други планове и програми :

·   Изведените приоритети в предложената програма кореспондират с Националната  програма за управление на дейностите по отпадъците.

     ІV. Обществен интерес към плана/програмата :

·   В  деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от  общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на програмата , както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

     Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

    При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, следва своевременно да се уведоми РИОСВ – Русе.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния   кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град Русе,  чрез РИОСВ – Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.


ПУБЛИКУВАНО НА 20.01.2014 г.

О Б Щ И Н А   С А М У И Л   -   О Б Л А С Т   Р А З Г Р А Д

7454 с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, тел.08477/2020, факс 08477/2267

info@samuil.eu

 


П О К А Н А

Кметът на община Самуил и Председателят на Общински съвет - Самуил

                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредба №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

НА 29 ЯНУАРИ 2014 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМУИЛ,

находяща се на адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №2 ст. 304

НА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета за Бюджет за 2013 г., което ще се проведе под формата на дискусионен форум.

На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в отчета на общината за 2013 г.


 

 

Дирекция „Бюро по труда” - Исперих

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Агенция по заетостта организира седмица на отворените врати за младежи-24 и 25 ноември 2014 г.

 


ПУБЛИКУВАНО НА 27.02.2015 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл.21, ал.1 т.8  от  ЗМСМА; във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС  и  чл.37И, ал.3 от ЗСПЗЗ Общински съвет Самуил реши:

1.Определя  Списък на имотите само за общо  ползване с категории – Приложение №1 по реда на чл.37И, ал.3 от ЗСПЗЗ

2.Определя средните годишни рентни плащания за землищата в общината – 9.00лв./дка. за имотите по Приложиние №1(определени с протокол на комисия назначена от Директора на  Областна дирекциа «Земеделие» гр.Разград за стопанската 2013-2014год.)

Приложение №1