уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

                Агенция за социално подпомагане           

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
 
„Нови възможности за грижа”

СЪОБЩЕНИЕ

            От 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в офиса , предоставен за нуждите на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешкте ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 на адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър” № 4 - административна сграда на 2-ри eтаж  и в кметствата във всички населени места от Община Самуил ще се приемат заявления от кандидати за потребители на услугата личен асистент и заявления от кандидати за длъжността „Личен асистент”.

Кандидати за потребители могат да бъдат лица, отговарящи на следните условия:                                                                          

-  Хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-  Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-  Самотно живеещи тежко болни хора;

-  Семейства на деца с увреждания.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, отговарящи на едно от следните изисквания:

-  Безработни лица;

-  Трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд

 


Информация за втори етап по проекта - натиснете ТУК


По проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001, екипа за управление е входирал 334 заявления от кандидат потребители и 296 заявления от кандидати за лични асистенти. Съгласно партньорското споразумение на община Самуил са определени 9600 часа месечен бюджет.

Въвеждащо обучение по проекта са преминали 175 кандидати за лични асистенти. През месец Юли за предоставяне на услугата са сключени 106 договора  с потребители на услугата и 103 договора с лични асистенти.

През месец Август и Септември по проекта са прекратени договори с шест  потребители и седем лични асистента. През същия период са сключени договори с седем потребители и десет лични асистента.

През месец Октомври по проекта са прекратени договори с трима  потребители и двама лични асистента. През периода е проведено поддържащо обучение на 101 лични асистенти.

През месец Ноември по проекта са прекратени договори с петима  потребители и четирима лични асистента.

През месец Декември по проекта са прекратени договори с дванадесет потребители и единадесет лични асистента. Като през месеца са скючени договори  с девет потребитери и девет лични асистенти.

През месец Януари по проекта са прекратени договори с един потребител и два лични асистента. Като през месеца са скючени договори  с четири потребитери и три лични асистенти.

През месец Февруари по проекта са прекратени договори с четири потребител и четирима лични асистента. Като през месеца са скючени договори  с дванадесет потребитери и дванадесет лични асистенти.


                Агенция за социално подпомагане           

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа”, община Самуил обявява прием на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявление по образец, придружен със следните документи:

·         Документ за самоличност (за справка);

·         Автобиография;

·         Диплома за базово медицинско образование  ;

·         Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);

·      Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);

·         Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер

Заявленията ще се приемат от  22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително на адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър” №2 - административна сграда на 2-ри етаж,  стая 206.

Паради не подадени заявления от медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер” в периода от  22.01.2016 г. до 26.01.2016 г., приема на заявления се удължава до 29.01.2016г.


 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз         


Считано от 01.03.2016г. се прекрати предоставяне на услугата !!!