уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

План за развитие на община Самуил

Общинският план за развитие на Община Самуил е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.
Той определя целите и приоритетите за развитието на община Самуил в общия контекст на развитие на страната, Североизточен планов район за развитие и в частност на Разградска област. Неотменима част от Плана за развитие е финансовата рамка за реализация на програмата.
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Североизточен район на Република България.
Общинският план за развитие на Община Самуил обхваща периода 2007 – 2013 година и определя основните стратегически цели за развитие на общината и след 2007 година, когато страната ни ще бъде пълноправен член на Европейския съюз и ще съобразява своите планове за развитие в съответствие с плановите периоди на Европейския съюз и техните финансови рамки. Той е по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за развитие на общината, Областния план за развитие на Разградска област. Общинският план за развитие на Община Самуил съдържа: анализ на икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни, предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината; описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието на съседни общини; индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и бъдещи проекти; реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие: единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на законовата и под-законова нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз.
Планът за развитие на Община Самуил е изработен със съдействието на високо квалифицирани експерти в областта на планиране и програмиране на Регионалната политика, селско стопанство, икономическо развитие, базисна и социална инфраструктура, европейски предприсъединителни инструменти, околна среда, култура и образование, паметници на културата.
Екипът от специалисти, изработил Плана за развитие на Община Самуил по тематични сектори е:
Инж. Мехмед Джафер – ръководител на екипа – сектори – Климатична и геоложка характеристика, почви, селско стопакство, Горско стопанство, Икономическо развитие;
Искра Михайлова - сектори – Човешки ресурси; Социална и спортна инфраструктура
Аннета Дончева – сектор – Културно наследство
Владислав Георгиев – сектори – Водни ресурси; Инфраструктура; Промишленост; Бюджетно осигуряване
i нж.Алън Тюфекчи – сектор – Полезни изкопаеми; Туризъм, ел.снабдяване и комуникации
Проф.д-р ик.н.Ангел Мирчев – стратегическа част и планиране
Водещ партньор на екипа, разработил проекта, е кметът на Община Самуил и неговият екип, чрез включване в плана на актуална статистическа информация и своята визия за развитието на общината.

Прикрепени файлове, към документа


analiz(1.17MB)
strategiq(320KB) prioritet1(216KB)

prioritet2(280KB)

prioritet3(244KB)

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 - 2019 - ТУК