уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

На 08 ноември 2013 г. Община Самуил подписа Договор № 13-13-161 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект

Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил

  по Оперативна програма Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос I Добро управление”,

Подприоритет 1.3. Ефективна координация и партньорство

при разработване и провеждане на политики”,

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


П Р Е З Е Н Т А Ц И Я (тук)


РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

75 155,90 лв с вкл.ДДС

75 155,90 лева

(100%)

 

 

Период за изпълнение

9 (брой месеци)

Партньор(и)

няма

Цели на проекта

Обща цел

Подобряване процеса на разработване и прилагане на стратегически документи и политики за просперитета на община Самуил

Специфични цели

Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Самуил

Разработване Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на община Самуил

Разработване Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025г.

Актуализиране стратегически документи на община Самуил

Повишаване капацитета на администрацията за работа свързана с въведените механизми за мониторинг

Популяризиране на проекта

Целева(и) група(и)

1. Общинска администрация Самуил

2.Структури на гражданското общество в община Самуил

Очаквани резултати

1. Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.,
2. Разработена Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025г.
3. Актуализирани стратегически документи на община Самуил
4. Разработени и въведени ефективни механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински план за развитие 2014-2020

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта

2. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по реда на Закона за обществени поръчки на дейности по проекта

3. Мерки за информиране относно политиките провеждани от община Самуил

4. Разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самуил

5. Разработване Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025г.

6. Актуализиране стратегически документи на община Самуил

7. Разработване и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в община Самуил

8. Обучения свързани с въведените механизми за мониторинг и контрол

9. Дейности за Информация и публичност

 


       На 11.11.2013 г. е изготвен и изпратен до УО на ОПАК График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

Съгласно чл. 2. Задължение за предоставяне на информация. Финансови и технически доклади т.2.1. от Общите условия към Договор № 13-13-161 от 08.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет”, в срок от 10 работни дни от подписване на договора, бенефициентът е длъжен да изготви и изпрати График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта.


           На 11.11.2013 г. е изготвено и изпратено Искане за плащане № 1 - авансово в размер на 15 031,18 лв., представляващи максимално допустимата сума за авансово плащане.

Съгласно чл. 14 Плащания и верификация т. 14.1. от Общите условия към Договор№ 13-13-161 от 08.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет”, Управляващият орган извършва авансово плащане до 20% от стойността на договорената безвъзмездна финансова помощ.

На 27.11.2013 г. е постъпила по извънбюджетната сметка на община Самуил исканата сума в размер 15 031,18 лв. от Министерство на финансите Управляващия орган на Оперативна програма Административен капацитет”.       На 22.11.2013 г. се сключи договор №345 за дейност 2 - Провеждане процедури по обществени поръчки. Предмет на договора – разработване на документации за възлагане на обществени поръчки и изготвяне на проекто – оговори при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки. Договора е възложен с директно възлагане съгласно чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Изпълнител – Адвокат НЕРГИН ХЮСЕИНОВ ХАМДИЕВ АК Разград.

Срокът на договора е до 08.08.2014 г..

Стойността на договора е 2 916,67 лв. без ДДС, при планирани в бюджета на проекта 3 500,00 лв. с ДДС.


           На 11.12.2013 г. се сключи договор №360 за дейност 9 - дейности за информация и публичност.

Предмет на договора са следните дейности:

1.1.       Организиране и провеждане на пресконференции – встъпителна и заключителна пресконференции – 2 /два/ броя;

1.2.       Разпространение на прессъобщения /Публикуване на платени съобщения в медиите – 2 /два/ броя;

1.3.       Разработване и разпространени информационни и рекламни материали /брошури/ - 1 000 броя;

1.4.       Изработване на интернет банер – 1 брой;

1.5.       Изработване на информационна табела – 1 брой;

1.6.       Изработване на рекламни папки – 30 броя;

1.7.       Изработване на химикалки – 30 броя.

1.8.       Пресконференции при ключови събития по проекта.

Договора е възложен с директно възлагане съгласно чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Изпълнител –

БИ – ПРОМОУШЪН ЕООД.

Срокът на договора е до 08.08.2014 г.

Стойността на договора е 3344,17лв. без ДДС или 4013,00 с ДДС, при планирани в бюджета на проекта 4013лв. с ДДС.


          На 16.12.2013 г. в 10,30 часа се проведе встъпителна пресконференция в заседателната зала на общинска администрация Самуил във връзка с популяризиране на проект Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил” по договор с рег. №13-13-161/08.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І Добро управление”, подприоритет 1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, сключен между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма Административен капацитет и Община Самуил.

Кмета на община Самуил - Д-р Бейтула Сали, в качеството си на Бенефициент на проекта откри встъпителната пресконференция по повод представяне на проект Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил”.

Екипа на проекта беше представен пред събралите се участници.

Презентацията на проекта пред участниците се представи от Бинел Фадли-управител на БИ-ПРОМОУШЪН” ЕООД.

Представянето на проекта завърши в 13,30 часа.

В пресконференцията взеха участие 28 представители на целевата група по проекта. 


        На 03.01.2014 г. се сключи договор №2 за дейност 4 – разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самуил, след проведена Обществената поръчка по реда на глава VІІІа от ЗОП (публична покана). Изпълнител на дейността е Динамик Салюшънс” ЕООД, гр. Шумен.

           Предмет на договора е разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самуил. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 2 (два) месеца от сключване на договора.

          Стойността на договора е 6980,00лв без ДДС или 8376лв с ДДС, при планирани в бюджета на проекта 17600лв. с ДДС.


        На 03.01.2014 г. се сключи договор №4 за дейност 5 – разработване на Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025 г., след проведена Обществената поръчка по реда на глава VІІІа от ЗОП (публична покана). Изпълнител на дейността е Национален център за териториално развитие” ЕАД, град София.

 Предмет на договора е разработване на Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025 г. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 5 (пет) месеца от сключване на договора.

  Стойността на договора е 9000лв без ДДС или 10800лв с ДДС, при планирани в бюджета на проекта 1800лв. с ДДС.


        На 03.01.2014 г. се сключи договор №3 за дейност 6 разработване на Актуализиране стратегически документи на община Самуил, след проведена Обществената поръчка по реда на глава VІІІа от ЗОП (публична покана). Изпълнител на дейността е ТОНУС 21” ЕООД,  гр. Шумен.

     Предмет на договора е разработване на Актуализиране стратегически документи на община Самуил. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 5 (пет) месеца от сключване на договора.

          Стойността на договора е 11900лв. без ДДС или 14280лв. с ДДС, при планирани в бюджета на проекта 15900лв. с ДДС.