уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 П Р О Е К Т

“Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил”

Стойност на бюджета в лева: 277 158.88 лв

Финансиране от ЕС - ЕСФ: 235 585.05 лв

Национално финансиране: 41 573.83 лв

Дата на стартиране: 22.06.2018г.

Дата на приключване: 22.09.2019г.

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 20 лица от уязвими групи (лица с увреждания и лица в неравностойно положение и други социално изключени лица) чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в община Самуил.

Специфични цели:

1. Осигуряване на подходяща работна среда и на заетост за 20 лица от целевите групи в социално предприятие, с помощта на осигурената от проекта подкрепа.

2. Осигуряване на трудова интеграция и упражняване правото на труд на хората с увреждания и създаване на предпоставки за устойчивата им заетост на пазара на труда в община Самуил.

3. Придобиване на реални трудови умения на хората с увреждания и на представителите от уязвими социални групи на пазара на труда с цел преодоляване на социалната им изолация и повишаване на качеството им на живот.

4. Намаляване на безработицата в община Самуил, чрез ангажиране и мотивиране на безработните лица и осигуряване на възможности за заетост и социално включване.


  Публикувано на 30.08.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице/а по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” катко следва:

- за управител на социално предприятие - информация и документи изтеглете ТУК

- за социален раблотник - информация и документи изтеглете ТУК

- за психолог - информация и документи изтеглете ТУК

- за технически сътрудник - информация и документи изтеглете ТУК

- за счетоводител - информация и документи изтеглете ТУК


 Публикувано на 05.09.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на работници по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” - информация и документи изтеглете ТУК

Списък на одобрените за интервю лица (публикуван на 26.09.2018г.) - изтеглете ТУК


   Публикувано на 20.09.2018г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице/а по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” катко следва:

- за технически сътрудник - информация и документи изтеглете ТУК

- за счетоводител - информация и документи изтеглете ТУК

- информация за удължен срок публикувано на 26.09.2018г. - изтеглете ТУК

- списък на одобрените за интервю лица за позиция счетоводител публикуван на 28.09.2018. - изтеглете ТУК

- информация за удължен срок публикувано на 08.10.2018г. - изтеглете ТУК


 Публикувано на 04.01.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на шофьор по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” - информация и документи изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 23.01.2019г. - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 07.02.2019г. - изтеглете ТУК

Списък на одобрените за интервю публикуван 15.02.2019г. - изтеглете ТУК


  Публикувано на 03.06.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на оциален раблотник по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” информация и документи изтеглете ТУК