уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ

Оперативна програма

„Околна среда”

                                              

 

 

 

                                                               ПРОЕКТ:

„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА  САМУИЛ“

 

Стойност на финансирането – 148 884, 49лв. с ДДС

 

Стойност на европейското съфинансиране –126 551,82лв.

 Стойност национално съфинансиране – 22 332, 67лв.

Цел: Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, в това число и подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите.

 

Основни дейности и етапи за изпълнение:

Дейности- Изгребване на отпадъци извън отредената площ, Преоткосиране и вертикално планиране, Разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъци, Изграждане на Газоотвеждаща система, Изграждане на Горен минерален запечатващ пласт, Изграждане на Рекултивационен пласт, Извеждане на повърхностни води, Минерално торене, Затревяване и Мониторинг.

Първи етап – Техническа рекултивация

Втори етап - Биологична рекултивация

Очаквани резултати: подобряване качеството на живот на населението в общината и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната територия.

Срок за изпълнение: 40 месеца

Информация за контакти:

-          Възложител: община Самуил - представляван от д-р Бейтула Сали – Кмет на община– тел. 08477/2020, e-mail: info@samuil.eu

-          Изпълнител: „ПГС-96” ООД 7000 Русе, ул. "Люляк" 13 – представляван от управител Манол Манолов – тел. 082/825384

-          Строителен надзор – „Резонинвест 12” ЕООД гр. Разград ж.к. „Орел”, бл.3, вх.Г, ап.4 – представляван от управител Мари Гаребед Степанян-Спасова тел. 084621611

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Самуил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.