уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Публикувано на 25.09.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

за предстоящо отчуждаване на поземлени  имоти  – собственост на Мюсюлманско изповедание  за общински нужди за реализацията на обект „Гробищен парк” в поземлени  имоти №№001190 и 001107 с площ от 4.650дка. в местността „Бостанлък”, в землището на с.Голяма вода, община Самуил, област Разград - пълния текст изтеглете ТУК

 


Създадено: 19.09.2018г.

О Б Я В А / О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самуил, област Разград уведомява заинтересованите лица, че със Заповед №693/19.09.2016г. е обявена процедура за добив на дървесина. Заповедта и условията за участие може да намерите на адрес: http://www.samuil.eu/pages/objavlenija/zapovedi.php или да  - изтеглите ТУК


Публикувано на 30.08.2018г.

Заповед

Заповед относно временна забрана за движение и паркиране на МПС- изтеглете ТУК 


Публикувано на 03.08.2018г.

О Б Я В А

Заповед относно определяне на комисии по чл.37в, ал.1 от от ЗСПЗЗ - изтеглете ТУК 


Публикувано на 30.04.2018г.

О Б Я В А

Община Самуил отправя покана към заинтересовани детски градини и училища за участие като партньори при реализиране на проекта по процедура „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ –Компонент 1. - подробна информация ТУК


Публикувано на 06.02.2018г.

О Б Я В А

за отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2017-2018г. - документи и информация ТУК


О Б Я В А

На основание чл.72б от правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи е публикувана заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ. С текста на заповедта може да се запознаете – тук.

  


О Б Я В А

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР  - ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК


П О К А Н А

ДО:     ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА

МИГ ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО 

Пълния текст на поканата изтеглете от ТУК


Публикувано на 25.11.2016г.

     ОБЩИНА             САМУИЛ       

7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2, ( Тел.: (08477) 20-20, ( Факс: 084 266 030

 П  О  К  А  Н А

за публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2017 год.

на Община Самуил, област Разград

  На основание чл. 84, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за публичните финанси каним  жителите на община Самуил, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2017 година на Община Самуил.                 

  Публичното обсъждане на проекта на Бюджет за 2017 година ще се проведе на 05.12.2016 година от 13.00 часа в заседателната зала на община Самуил.

  Мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2017 година могат да се входират в деловодството на Община Самуил от 8.30 часа до 17.00 часа в работни дни до 02.12.2016 година.

 

От общинска администрация

с. Самуил

 

 


Създадено: 26.09.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самуил, област Разград уведомява заинтересованите лица, че със Заповед №688/26.09.2016г. е обявена процедура за добив на дървесина. Заповедта и условията за участие може да намерите на адрес: http://www.samuil.eu/pages/objavlenija/zapovedi.php или да  - изтеглите ТУК


Публикувано на 20.11.2015г.

 ОБЩИНА          САМУИЛ         

П О К А Н А 

Кметът на Община Самуил 

        На основание  чл.84, ал.2   от Закона за  публичните финанси  и  чл.29, ал.2 от  Наредба № 21  на ОбС-Самуил  за съставянето, приемане, изпълнение и отчитането на   бюджета на община Самуил

 

кани населението на общината     

на 30 ноември 2015 г. / понеделник /  от  10.00 часа в  заседателна зала

на общинския съвет, находяща се в административната сграда на ет.3

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

на  проекта за бюджет за 2016 г. на община Самуил, което  ще   се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2016 година. 

 


                               

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-САМУИЛ

            

О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

  

Община Самуил обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение за 2014 г.  по Проект „Красива България”.

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Здравни грижи, код по СППОО 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен.

Общият брой на курсистите е 16.

Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).

Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

 

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи и попълнени образци:

1. Административни сведения за участника (прилага се попълнено ПриложениеАдминистративни сведения);

2. Копия от документи за регистрация на кандидата – ЕИК, издадена от НАПОО лицензия и др.

3. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника – минимални изисквания:

3.1. Участникът да има реализиран оборот от сходни с предмета на услугата (организиране и провеждане на професионални обучения), сумарно за последните 3 години, в размер не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС (прилага се попълнено Приложение – Оборот);

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на услугата – минимални изисквания:

4.1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години най-малко 2 договора с предмет, подобен на предмета на услугата (прилагат се попълнено Приложение Декларация основни договори;

4.2. Участникът да разполага с оборудвана материално-техническа база (МТБ) в с. Хума и с. Богомилци за провеждане на професионалното обучение по теория и практика, вкл. със самостоятелни учебни места за всички курсисти, с учебно-технически средства за обезпечаване на обучението – специално оборудване, прибори, инсталации, съоръжения и др. (прилага се попълнено Приложение – Описание МТБ);

4.3. Участникът да разполага с преподавателски състав за специалността, отразен в списък с име, трудов стаж и образование, както и документи, доказващи квалификацията на всеки преподавател;

4.4. Участникът да е лицензиран по Закона за професионалното образование и обучение (прилага се заверено копие от лицензия, издадена от НАПОО);

5. Декларация за липса на задължения към НАП;

6. Копие от учебна програма за професионалното обучение;

7. Ценова оферта (прилагат се попълнени: Приложение ОБРАЗЕЦ №4 Ценово предложение; Приложение ОБРАЗЕЦ №5 – План-сметка)

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

 

Документацията за участие е поместена на сайта на Община Самуил http://samuil.eu , секция Обявления.

 

Офертите се приемат  до 17.30 ч. на 25.04.2014 г. в сградата на Община Самуил от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата се поставя в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и/или е-mail, както и следният текст:

Община Самуил

ул. „Хаджи Димитър” № 2

п.к. 7454 с. Самуил

  Предложение за извършване на услуга с предмет:Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен.

 

Оферти с непълна документация няма да се разглеждат.

 

Допълнителна информация за организирането и провеждането на курса за професионално обучение може да се получи от Община Самуил   на тел.: 08477/ 20-87; лице за контакт: Бехра Зюлкяр -  заместник-кмет.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ - тук


Публикувано на 14.06.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград 

С текста на обявлението може да се запознаете – тук.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ - тук