уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

ОБЯВЛЕНИЯ / СЪОБЩЕНИЯ за 2018г.

 


 Публикувано на 14.12.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И Е

до жителите на община Самуил

Община Самуил, област Разград  съобщава на заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило уведомление от "Агротайм" ЕООД за инвестиционно предложение за изработване на ПУП-ПЗ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициативе за ПИ 019001, землище с. Хърсово, ЕКАТТЕ 77579,във връзка с изграждането на торохранилище - покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса.

 

пълният текст  може да видите ТУК

 


 Публикувано на 28.09.2018г. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

до

Красимир Иванов Колев, гр. Шумен  - пълният текст на съобщението може да видите ТУК


Публикувано на 08.05.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

№10-00-К 45 от 08.05.2018г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 333 от 08.05.2018г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ №ХVІ-105 от кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Богомилци, с ЕКАТТЕ 04741, община Самуил.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

От Общината:

„ТСУ”


 Публикувано на 20.04.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

№ 10-00-27 от 20.04.2018г.

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Частично изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ №ХVІ-105 от кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Богомилци, с ЕКАТТЕ 04741, община Самуил.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

 

ПУП-ПРЗ с.Богомилци кв.16 - ТУК 

От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 16.04.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-25 от 16.04.2018г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 31.664 от 30 март 2018 г. на Общински съвет–Самуил е одобрен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлен имот с идентификатор № 032003, местност „Балък аркасъ“ в землището на с. Богомилци, с ЕКАТТЕ 04741, община Самуил.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Решението за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”  


Публикувано на 16.04.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-26 от 16.04.2018г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 31.665 от 30 март 2018 г. на Общински съвет–Самуил е одобрен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлени имоти с идентификатори №№ 001190 и 001107, местност „Бостанлък“ в землището на с. Голяма вода, с ЕКАТТЕ 15669, община Самуил.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Решението за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 28.03.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-19 от 27.03.2018г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 204 от 27.03.2018г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № ІІ-1073 от квартал 19 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


 

Публикувано на 12.03.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 10-00-12 от 12.03.2018г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлени имоти с идентификатори №№ 001190 и 001107, местност „Бостанлък“ в землището на с. Голяма вода, с ЕКАТТЕ 15669,община Самуил.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”


 


Публикувано на 12.03.2018г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


№ 10-00-13 от 12.03.2018г.


Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлен имот с идентификатор № 032003, местност „Балък аркасъ“ в землището на с. Богомилци, с ЕКАТТЕ 04741, община Самуил.


Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.


На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.


От Общината:


„ТСУ”

 

 


О Б Я В Л Е Н И Е                     Публикувано на 03.01.2018г.

 

ОБЩИНА С. САМУИЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

  

РЕШЕНИЕ № 26.567 

от 28 ноември 2017 г.

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Самуил, реши:

Одобрява общ устройствен план на община Самуил във фаза окончателен проект.

 

Председател:

Дж. Азис

 

Решението на общинския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2018г. /стр.39/ и на основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ не подлежи на обжалване.

 

От общината

„ТСУ”

 


ОБЯВЛЕНИЯ/СЪОБЩЕНИЯ за 2016г.- 2017г.


Публикувано на 04.09.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.140, ал. 4 от  Закона за публичните финанси уведомяваме местната общност, че на 12.09.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Самуил ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Самуил за 2016година.

Каним всички заинтересовани граждани да присъстват на публичното обсъждане.

е публикувано обявление на Общинска служба по земеделие-Исперих, офис-Самуил.

С отчета на бюджета за 2016г.  може да се запознаете тук.

Председател на общински съвет.


  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.72, ал. 4 от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е публикувано обявление на Общинска служба по земеделие-Исперих, офис-Самуил.

С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

 


Публикувано на 29.08.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Самуил, област Разград уведомява, че е обявена процедура за добив на дървесина. Заповедта с условията за участие може да изтеглите от ТУК

Заповед за Изпълнител публикуван на 20.09.2017г. - Изтеглете ТУК


ОБЯВЛЕНИЕ

за споразумения по чл.37"в" ал.1 от ЗСПЗЗ - Изтеглете ТУК

 


Публикувано на 7.08.2017г.

О Б Я В А

МИГ „ЛОЗНИЦА – САМУИЛ - ХИТРИНО“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

1. Изпълнителен директор – 1 брой;

2. Експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие – 2 броя;

3. Счетоводител – 1 брой;

 

 

С изискванията към кандидатите може да се запознаете тук.

 


СЪОБЩЕНИЕ

за предприемане на противопожарни мерки през 2017 - изтеглете ТУК


Публикувано на 11.07.2017г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-21 от 11.07.2017г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 449 от 11.07.2017г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на квартал 63 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


 

 Публикувано на 11.07.2017г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

№10-00-22 от 11.07.2017г.

 

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 450 от 11.07.2017г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от квартал 3 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград.

 

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

 

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

От Общината:

„ТСУ” Публикувано на 11.07.2017г.

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


№10-00-23 от 11.07.2017г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 451 от 11.07.2017г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на част от квартал 32 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината: 

„ТСУ”


Публикувано на 23.06.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Община Самуил уведомява заинтересованите лица, че започва приемането на заявления  за отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП - пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни  в срок  до 21.07.2017год.  

 

     Желаещите  да наемат  - пасища, мери и ливади  могат  да подават  заявление по образец  до кмета на община Самуил  в срок до 21.07.2017 г.   Комплектът документи и условията може да изтеглите от тук.

 


 

Публикувано на 05.05.2017г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Самуил, област Разград, съобщава, че е  ОбС Самуил със свои решения:
1. № 19.365 от 20.04.2017 г. прие Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение
Програма за управление на дейностите за отпадъците и Програма за опазване
на околната среда,
2. № 19.368 прие Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 
за периода 2017 – 2020 г.
3. № 19.367 прие Програма за опазване на околната среда на Община Самуил
за периода 2017 – 2020 г.

С текстовете на решенията може да се запознаете - тук.

 


Публикувано на 12.04.2017г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Самуил, област Разград, на основание Чл. 15. т. 1 от  НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съобщава, че е постановено Решение № РУ-11-ЕО/2017 на инж. Любомир Атанасов И.Д. Директор на РИОСВ- Русе относно Програма за управление на отпадъците на община Самуил за периода 2017-2020г. изтеглете от ТУК

 


Публикувано на 04.04.2017г.

О Б Я В А

ЗА ДЛЪЖНОСТТА- ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА  - изтеглете ТУК

 


О Б Я В А   

            
                                        ОТНОСНО :Конкурс  за избор на партньор неправителствена организация /НПО/  и работодател за изпълнение на заложените дейности по схема „Социално икономическа интеграция на уязвими групи” по ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ ОПНОИР

Публикувано на 06.03.2017г.

Заповеди - изтеглете ТУК

Заповеди за удължен срок публикувани на 23.03.2017- изтеглете ТУК


 

О Б Я В А   

            
                                        ОТНОСНО :   Отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2016-2017г.                                       

              Публикувано на 09.02.2017г.

изтеглете ТУК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ОВОС

Относно:Разширение гробище село Голяма вода - изтеглете от ТУК


О Б Я В А               
                                                                                                 Публикувано на 17.08.2016г.

ПРОТОКОЛ № 1

от общото събрание на

„Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“

изтеглете ТУК


Публикувано на 05.08.2016г.

О Б Я В А

за набирана на кандидати в доброволния резерв - изтеклете ТУК


Публикувано на 15.07.2016г.

Обява за конкурс

Предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил. - изтеглете ТУК


РЕШЕНИЕ № 5.086

 от 9 март 2016 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Самуил, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно кабелно захранване за приемно-предавателна станция за GSM/UMTS на „Мобилтел“ – ЕАД, № RAZ0048.A000 в поземлен имот №002078 (проектен номер 002125) в местност Параджик, землище с. Пчелина, ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, с обща дължина 943,417 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да го обжалват чрез Община Самуил пред Административния съд - Разград.

 

Председател:

                   Дж. Азис   

 

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 27 от 05.04.2016г. /стр.105/.

 

От общината

„ТСУ”


О Б Я В А

На основание заповеди на Министерство на отбраната: № ОХ-195/11.03.2016; № ОХ-197/11.03.2016;  № ОХ-214/15.03.2016 ще се  провеждат на конурси за вакантни места за работа в Българската армия,  като войници, завършили граждански и средни училища. Подробна информация може да намерите в  прикачените документи!

Справки:
Офис за военен отчет/Община Самуил
тел: 0889 909 734
Военно окръжие - Разград
тел: 084 62 26 86


Изх.№10-00-18/11.02.2016г. 

О Б Я В Л Е Н И Е  

ОТНОСНО:Отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища,мери и ливади” за стопанската 2015/2016г.

      Община Самуил уведомява, че започва приемането на заявления  за отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП - пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в срок към  01.02.2016год.

Лицата подават заявление по образец  до кмета на общината в срок до 10 март  2016г.  със  следните  приложени документи:

1. Справка  за  животновъдни обекти  в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни към февруари  2016г.;

2. Удостоверение  за липса на  данъчни задължения към звено „МДТ” –Самуил;

3. Удостоверение за липса  на задължения към Държавен фонд „Земеделие";

4. Удостоверение за липса на задължения  към  държавния поземлен фонд;

5. Удостоверение   за липса на  задължения  от общинския поземлен фонд  и  за земи по  чл.37в, ал.3, т.2  от ЗСПЗЗ.

Списъците с поземлените имоти по населени места са на разположение на заинтересованите лица в сградата на общинска администрация  Самуил, ул.”Х.Димитър” №2, Дирекция „ОСРРСД”, стая 104. 

За допълнителна информация: 08477 20-20 вътр.110

 

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 10-00-17 от 09.02.2016г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № ХХІ от квартал 53 по плана на с. Желязковец, с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

 

От Общината:

„ТСУ”

 

Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/-изтеглете ТУК


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община с. Самуил, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и поправка и попълване на кадастрален план на с. Хума, ЕКАТТЕ 77517, община Самуил. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”.

 

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 11 от 09.02.2016г.

Проект за изменение на подробен устройствен план - изтеглете ТУК


  О Б Я В А

Обява на командира на Сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в 61-ва механизирана бригада – Карлово (можете да я видите тук)

- Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 6.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

- Приложение № 1 - Списък на вакантните длъжности за войници от 61-ва механизирана бригада - Карлово, за заемане след конкурс
- Приложение № 2 -
Списък на вакантните длъжности за войници от 2-ра механизирана бригада - Стара Загора, за заемане след конкурс

За контакти:
Военно окръжие гр. Разград - 084 622 686
Военен отдел Самуил- 0889 909 734

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА САМУИЛ

Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа” - Обявява конкурс за избор на здравен медиатор - за повече информация натиснете ТУК.

                                                                                                                        


ОБЯВЛЕНИЯ за 2015г


 Публикувано на 04.12.2015г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 НА ОБС - изтеглете ТУК.


Публикувано на 13.11.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община с. Самуил, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на външно кабелно захранване за приемно-предавателна станция за GSM/UMTS на „Мобилтел“ – ЕАД, № RAZ0048.A000 в поземлен имот №002078 /проектен номер 002125/ в местност Параджик, землище с.Пчелина, ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, с обща дължина 943,417 м. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”.

 Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 88 от 13.11.2015г.

 


Публикувано на 21.10.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-40 от 21.10.2015г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 875 от 21.10.2015г. на В.И.Д. Кмет на Община Самуил /съгласно Решение №58.1061 от 23.09.2015 г. на ОбС-с.Самуил/ е одобрен проект за изменение на регулационен план с подробен устройствен план–План за регулация на част от квартал 39 по плана на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, като регулационната линия между УПИ ІV-261 и ІІ-260 е поставена в съответствие със съществуващата кадастрална граница.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 20.10.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№10-00-39 от 20.10.2015г.

 

Община Самуил, област Разград на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за изграждане на „Енергийно стопанство за производство на ел. енергия и топла вода, БКТП 2000kVА; 0,4/20kV и кабели 20kV и захранващ водопровод за поземлен имот №091013“ в поземлен имот №091013 в местността „ПОД ЧАЛИЯТА” по КВС за землището на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, по части както следва:

І. Със Заповед №871 от 20.10.2015г. на В.И.Д. Кмет на Община Самуил /съгласно Решение №58.1061 от 23.09.2015 г. на ОбС-с.Самуил/ е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот №091013 в местността „ПОД ЧАЛИЯТА” по КВС за землището на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград с отреждане за „производствени и складови дейности” и с режим на устройство предимно производствена.

ІІ. На 20.10.2015 год. от главния архитект на Община Самуил е одобрен инвестиционен проект за строеж: „Енергийно стопанство за производство на ел. енергия и топла вода, БКТП 2000kVА; 0,4/20kV и кабели 20kV и захранващ водопровод за поземлен имот №091013“ в поземлен имот №091013 в местността „ПОД ЧАЛИЯТА” по КВС за землището на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград.

ІІІ. Издадено е разрешение за строеж № 11 от 20.10.2015 год. за строеж: „Енергийно стопанство за производство на ел. енергия и топла вода, БКТП 2000kVА; 0,4/20kV и кабели 20kV и захранващ водопровод за поземлен имот №091013“ с подобекти:

1. „Енергийно стопанство за производство на ел. енергия и топла вода“

2. „БКТП 2000kVА; 0,4/20kV и кабели 20kV“

3. „Захранващ водопровод за поземлен имот №091013

в землището на с. Желязковец, община Самуил.

Одобрения КПИИ-ПУП и ИП и издаденото разрешение за строеж са на разположение всеки работен ден в стая №106, ет.І в сградата на Община Самуил.

Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят своите писмени възражения по законосъобразност по одобрения КПИИ в 14 дневен срок , чрез Община Самуил до Административен съд град Разград.

 

От Общината:


„ТСУ”


Публикувано на 25.09.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


№10-00-36 от 24.09.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 808 от 24.09.2015г. на В.И.Д. Кмет на Община Самуил /съгласно Решение №58.1061 от 23.09.2015 г. на ОбС-с.Самуил/ е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с №ХL-1056 и XLІІІ-1057 от квартал 98 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил /по кадастрална карта на с. Владимировци – поземлен имот с идентификатор 11449.73.850/


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:


„ТСУ”


Публикувано на 25.09.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


№10-00-35 от 24.09.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 807 от 24.09.2015г. на В.И.Д. Кмет на Община Самуил /съгласно Решение №58.1061 от 23.09.2015 г. на ОбС-с.Самуил/ е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № І-1058 и ІІ-1059 от квартал 35 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил /по кадастрална карта на с. Владимировци – част от поземлен имот с идентификатор 11449.73.306/.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:


„ТСУ”


Публикувано на 25.09.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


№10-00-34 от 24.09.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 806 от 24.09.2015г. на В.И.Д. Кмет на Община Самуил /съгласно Решение №58.1061 от 23.09.2015 г. на ОбС-с.Самуил/ е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № VІІ-69 от квартал 5 по плана на с. Пчелина, с ЕКАТТЕ 58877, община Самуил.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:


„ТСУ”


Публикувано на 25.09.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-33 от 24.09.2015г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 805 от 24.09.2015г. на В.И.Д. Кмет на Община Самуил /съгласно Решение №58.1061 от 23.09.2015 г. на ОбС-с.Самуил/ е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № ХІІ-508 от квартал 81 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


СЪОБЩЕНИЕ

Община Самуил, област Разград уведомява заинтересованите лица, че със Заповед №764/10.09.2015г. е обявена процедура за добив на дървесина. Заповедта и условията за участие може да намерите на адрес: http://www.samuil.eu/pages/objavlenija/zapovedi.php

Заповед за изпълнител - изтеглете ТУК


Публикувано на 02.09.2015г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-32 от 02.09.2015г. 

 

Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 56.988 по Протокол № 56 от заседание на 26.08.2015г. Общински Съвет –Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод за водоснабдяване на обект „Преместваем фургон 14 м2 /за обслужване на регистриран пчелин/ в поземлен имот № 016052 в местността „ЯСАК“ по КВС на землището на с. Ножарово, ЕКАТТЕ 52341, община Самуил и одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


 Публикувано на 02.09.2015г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-31 от 02.09.2015г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с №ХL-1056 и XLІІІ-1057 от квартал 98 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил /по кадастрална карта на с. Владимировци – поземлен имот с идентификатор 11449.73.850/.


Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ” 

 

Проект за изменение на ПУП - ПР  - изтеглете ТУК


 

Публикувано на 02.09.2015г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-30 от 02.09.2015г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № І-1058 и ІІ-1059 от квартал 35 по плана на с. Владимировци, с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил /по кадастрална карта на с. Владимировци – част от поземлен имот с идентификатор 11449.73.306/.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

 

От Общината:

„ТСУ”

 Проект за изменение на ПУП - ПР  - изтеглете ТУК


Публикувано на 27.07.2015г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 № 10-00-26 от 27.07.2015г.

 Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № VІІ-69 от квартал 5 по плана на с. Пчелина, с ЕКАТТЕ 58877, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ” 

 

Проект за изменение на ПУП - ПР  - изтеглете ТУК

Публикувано на 29.06.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съгласно §18 от преходните и заключителни разпоредби  на Закона за изменение и допълнение  на Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, обнародван в ДВ бр.14 от 20.02.2015год. на основание  чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ - Общински съвет Самуил с Решение №48.856/27.02.2015год. определи пасищата, мерите и ливадите на територията на община Самуил  за общо ползване.  

От ръководството


Публикувано на 24.06.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ 

  От 24.06.2015 г. до 30.06.2015 г. по кметства във всички  населени  места в Община  Самуил ще се приемат заявления-декларации от кандидати за потребители за получаване на топъл обяд, осигурен с финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”

          Кандидати за получаване на обяд  могат да бъдат лица, отговарящи на следните условия:                                                            

§         лица на месечно подпомагане, с доход по- нисък от диференцирания минимален доход

§         неосигурени, самотноживеещи лица с деца, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца

§   самотноживеещи с минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/

 


Публикувано на 23.06.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 10-00-20 от 23.06.2015г.

 

Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № ХІІ-508 от квартал 81 по плана на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 

Проект ПУП - ПР УПИ ХІІ-508 кв.81 Самуил - изтеглете ТУК

 Публикувано на 23.06.2015г

О Б Я В Л Е Н И Е

 № 10-00-19 от 23.06.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 53.940 по Протокол № 53 от заседание на 13.06.2015г. Общински Съвет –Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и поправка и попълване на кадастрален план на с. Хума, ЕКАТТЕ 77517, община Самуил и одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 20.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 10-00-13 от 15.04.2015г.

              Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 273 от 15.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за част от поземлен имот №108376 в местността „ДО СЕЛОТО“ по КВС на землището на с. Хърсово, ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, с отреждане за „производствени и складови нужди” и с режим на устройство предимно производствена.

 Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

 Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

                                                                                        От Общината   

                                                                                        „ТСУ”


Публикувано на 07.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-11 от 07.04.2015г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 234 от 07.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 30630.161.20 /бивш стопански двор/ в местността „КОДЖА ЯМАЧ“ по кадастралната карта на с. Здравец, ЕКАТТЕ 30630, община Самуил, област Разград, с отреждане за „производствени и складови нужди” и с режим на устройство предимно производствена.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината: 

„ТСУ”


Публикувано на 06.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

№10-00-06 от 06.04.2015г. 

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 201 от 06.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на регулационен план с подробен устройствен план–План за регулация на част от квартал 24 за УПИ №ІІІ-88 и ІV-88 по плана на с. Хума с ЕКАТТЕ 77517, община Самуил.

Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ” 


Публикувано на 06.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


№10-00-07 от 06.04.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 202 от 06.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на регулационен план с подробен устройствен план–План за регулация на част от квартал 30 за УПИ №ХVІ-за „обществено обслужване“ и ХVІІІ-за „транспорт и озеленяване“ по плана на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:


„ТСУ” 


Публикувано на 06.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-08 от 06.04.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 203 от 06.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на регулационен план с подробен устройствен план–План за регулация на част от квартал 40 за УПИ №І-1054 и ІІ-1055 по плана на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:

„ТСУ” 


Публикувано на 06.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№10-00-09 от 06.04.2015г.

Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 204 от 06.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на регулационен план с подробен устройствен план–План за регулация на част от квартал 38 за УПИ №І-235, ІІ-235 и ІІІ-235 по плана на с. Голям извор с ЕКАТТЕ 15761, община Самуил.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 06.04.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  

№10-00-10 от 06.04.2015г.


Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 205 от 06.04.2015г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на регулационен план с подробен устройствен план–План за регулация на част от квартал 16 за УПИ №ІІІ-293 и ІV-292 по плана на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил.


Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.


От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 21.03.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 10-00-05 от 21.03.2015г.

 

Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 49.858 по Протокол № 49 от заседание на 20.03.2015г. Общински Съвет –Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 11449.22.2 в местността „ТАБАК КОРУ“ по кадастралната карта на с.Владимировци, ЕКАТТЕ 11449, община Самуил и одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ. 

От Общината:

„ТСУ”


Публикувано на 26.02.2015г.

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

  на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) 

 Община Самуил, област Разград

 

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Самуил, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Самуил, което се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 30.03.2015г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Самуил, 7454 с. Самуил, ул. “Хаджи Димитър" № 2, е-mail: info@samuil.eu

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Самуил“ може да видите тук.


ОБЯВЛЕНИЯ за 2013 и 2014 година


  Публикувано на 12.02.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отдаване  под наем на поземлени имоти с НТП пасища, мери за 2013г.

Община Самуил уведомява, че започва приемането на Заявления за  наемане  на поземлени имоти с НТП- пасища, мери  за 2013г. на животновъди или техни сдружения, отглеждащи  пасищни животни на територията на Община Самуил.

Към заявлението е необходимо да  се приложи:

1.Актуален списък от ветеринарния лекар, отговарящ за съответното населено място, съдържащ броя на пасищните животни по вид, възрастова група и съответните номера на ушните марки.

2.Удостоверение за липса на  данъчни задължения  към звено „МДТ”- Самуил.

Списъците с поземлените имоти  с НТП  пасища, мери по населени места са на разположение на заинтересованите лица в Община Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №2,  Дирекция „ОСРРСД” ет.1,стая 108.

Краен срок за подаване на заявленията: 20.02.2013г.

За допълнителна  информация на тел.08477 /20.20 вътр.108


Публикувано на 22.02.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

ОТНОСНО: Отдаване  под наем на поземлени имоти с НТП пасища, мери за 2013г.

     Община Самуил уведомява, че започва приемането на Заявления за  наемане  на поземлени имоти с НТП- пасища, мери  за 2013г. на животновъди или техни сдружения, отглеждащи  пасищни животни на територията на Община Самуил.

Към заявлението е необходимо да  се приложи:

1.Актуален списък от ветеринарния лекар, отговарящ за съответното населено място, съдържащ броя на пасищните животни по вид, възрастова група и съответните номера на ушните марки.

2.Удостоверение за липса на  данъчни задължения  към звено „МДТ”- Самуил.

Списъците с поземлените имоти  с НТП  пасища, мери по населени места са на разположение на заинтересованите лица в Община Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №2,  Дирекция „ОСРРСД” ет.1,стая 108.

 Срокът за подаване на заявленията се удължава до  28.02.2013г.

За допълнителна  информация на тел.08477 /20.20 вътр.108


Публикувано на 10.05.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-31 от 10.05.2013г. 

Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 20.387 по Протокол № 20 от заседание на 30.04.2013г. Общински Съвет –Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №040001 в местността „КЪШЛАТА“ по КВС на землището на с.Желязковец, ЕКАТТЕ 29218, община Самуил за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – Базова станция RAZ0053.A на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД.                                                                                                                От Общината:

„ТСУ”


 Публикувано на 14.05.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ

№10-00-34/14.05.2013г.

На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от Закона за устройство на територията, съобщаваме, че е издадена виза за проектиране с изх. № 77 / 09.05.2013г., на Лятна кухня със склад в урегулиран поземлен имот № VІ-281 от квартал 15 по плана на с.Желязковец, община Самуил, област Разград.

От Общината:

„ТСУ”


  Публикувано на 31.05.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-44 от 31.05.2013г. 

Община Самуил, област Разград съобщава, че с Решение 21.389 по Протокол № 21 от заседание на 28.05.2013г. Общински Съвет –Самуил на основание чл. 124, ал.1 от Закона за устройство на територията, разрешава изработването на проект за „Общ устройствен план на Община Самуил“ и на основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание и опорен план за изработване на „Общ устройствен план на Община Самуил“, съдържащо изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на община Самуил.

  От Общината:

                                                                                    „ТСУ”


Публикувано на 18.06.2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№10-00-48 от 18.06.2013г.

         Община Самуил, област Разград на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за изграждане на „Инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ“ в УПИ І-96 „за производствени и складови нужди“ от кв.20 по ЗРП на с.Владимировци, одобрен със заповед № 687 от 1981г. и изм. със зап.№856 от 2012г., а по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-27 от 11.06.2007г. на Изп. директор на АК, последно изменение със зап.:КД-14-17-375/23.11.2012г. - поземлен имот с идентификатор 11449.73.1044, по части както следва:

1. Със заповед № 461/18.06.2013 год. е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми към ПУП за елементи на техническата инфраструктура – захранващ водопровод и канализация и външно ел. захранване, за УПИ І-96 „за производствени и складови нужди“ от кв.20 по плана на с.Владимировци, община Самуил.

2. На 18.06.2013 год. от главния архитект на Община Самуил е одобрен инвестиционен проект за строеж: „Инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ“ в УПИ І-96 „за производствени и складови нужди“ от кв.20 по ЗРП на с.Владимировци, одобрен със заповед № 687 от 1981г. и изм. със зап.№856 от 2012г., а по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-27 от 11.06.2007г. на Изп. директор на АК, последно изменение със зап.:КД-14-17-375/23.11.2012г. - поземлен имот с идентификатор 11449.73.1044.

3. Издадено е разрешение за строеж № 1 от 18.06.2013 год. за строеж: „Инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ“ в УПИ І-96 „за производствени и складови нужди“ от кв.20 по ЗРП на с.Владимировци, одобрен със заповед № 687 от 1981г. и изм. със зап.№856 от 2012г., а по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-27 от 11.06.2007г. на Изп. директор на АК, последно изменение със зап.:КД-14-17-375/23.11.2012г. - поземлен имот с идентификатор 11449.73.1044.

Одобрения КПИИ-ПУП и ИП и издаденото разрешение за строеж са на разположение всеки работен ден в стая №106, ет.І в сградата на Община Самуил.

Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят своите писмени възражения по законосъобразност по одобрения КПИИ в 14 дневен срок , чрез Община Самуил до Административен съд град Разград.

                                                                   От Общината:

                                                                   „ТСУ”


 Публикувано на 25.06.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-51 от 25.06.2013г.

Община Самуил, област Разград, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешениe за строеж - 1 брой, изпратено с писмо изх. №24-00-110 от 25.06.2013г. до PO „НСК“ - Разград при РДНСК-Северен централен район към ДНСК:

1. Разрешениe за строеж №2 от 25.06.2013г. за обект: „ЛЯТНА КУХНЯ СЪС СКЛАД” в квартал:15, урегулиран поземлен имот № -281 по плана на с.Желязковец, община Самуил, област Разград с възложител Евджан Али Сали.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Самуил: „ТСУ“, ет.1, стая № 106.

 

                                                                              От Общината:

                                                                   „ТСУ”

 


  Публикувано на 16.07.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-00-57 от 16.07.2013г. 

Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 23.426 по Протокол № 23 от заседание на 12.07.2013г. Общински Съвет –Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 11449.20.18 в местността „ТАБАК КОРУ“ по кадастралната карта на с.Владимировци, ЕКАТТЕ 11449, община Самуил.

                                                        От Общината:

                                                                  „ТСУ”