уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Проект ,,Приеми ме''ОБ Я В Л Е Н И Е

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1007/11.12.2015 г. на кмета на Община Самуил, обявява  конкурс за подбор на Екип по приемна грижа - двама социални работници, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05М9ОР001-2.002-0132-С01

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: Висше, ОКС – Бакалавър в сферата на хуманитарните дейности

- Професионален опит не е необходим, опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.Опит при изпълнение на проекти – предимство, опит при работа в екип

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

- Място на изпълнение: Община Самуил

2. Основна цел и задачи на длъжността:

 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
 • Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства;
 • Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”;
 • Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности;
 • Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ;
 • Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община;
 • Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства;
 • Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”;
 • Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта;
 • Участва при провеждане на екипни срещи;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
 • Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

3. Кандидатите да представят следните документи:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография  по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107 а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Конкурсът се  провежда на два етапа от комисия назначена със заповед на кмета на община Самуил, с участие на член на ЕУП и специалист от РДСП /ДСП:

1. Подбор по документи /проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания/:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Самуил и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Самуил  до 13.01.2016г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

2. Провеждане на интервю на 14.01.2016г. с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след интервюто. Интервюто има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

В тридневен срок комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати, като извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на община Самуил  сключва трудов договор с класираните кандидати.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

Минималната основна месечна работна заплата е в размер на  600 лв. 

5. Срокове и място за подаване на документите:

Подаването на документите се извършва до 17.00 часа на 11.01.2016 год. в деловодството на общинска администрация – Самуил стая 103. Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото в сградата на общинска администрация – Самуил на адрес: с.Самуил, ул. ”Хаджи Димитър” № 2.

Документите ще се разгледат на 12.01.2016 год. от 10.00 часа от комисия, определена със заповед на кмета на Община Самуил в заседателната зала на Община Самуил. При подаване на документите се представят оригиналите за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Допълнителна информация може да получите на тел. 08477/ 20-20, вътрешен 106 – Севим Рамаданова – главен експерт “Образование, социални дейности и култура”.

КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ –  Д-Р БЕЙТУЛА САЛИ