уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

                                                                         

                              BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  

                                      Договор № BG05M9OP001-2.002-0239-С001


Име на проект  „Независим живот”

Име на бенефициента: Община Самуил

Начало: 04.01.2016 г.

Срок на изпълнение: 20 месеца

Край: 31.07.2017 г.

Цел/и на проектното предложение:

Обща цел:      

Осигуряване на достоен живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в община Самуил, чрез предоставяне на комплексни интегрирани услуги в общността или в домашна среда, намаляване на безработицата и засилване на социалното включване.  

Специфични цели:

- Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги в общността, чрез социално включване на хората с увреждания;

-Създаване на реални условия и възможности на възрастните и лицата с увреждания за ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване;

 - Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на лица, в чиито семейства има лица с трайно увреждане или са трайно безработни;

 - Усъвършенстване и надграждане на услугата „Нови алтернативи”;

- Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за хора работещи в различни сфери или безработни лица;

- Повишаване на уменията и мотивацията на домашните помощници, личните асистенти, социални асистенти чрез надграждащи обучения и супервизии;  


СЪОБЩЕНИЕ

          От 11.01.2016 г. до 15.01.2016 г. в офиса , предоставен за нуждите на Проект  “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансиран съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0239-C001 на адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър” № 2 - административна сграда и по кметства във всички населени места от Община Самуил ще се приемат заявления от кандидати за потребители на услугите на Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и заявления от кандидати за длъжността „Домашен помощник”.

            Кандидати за потребители могат да бъдат лица, отговарящи на следните условия:                                                                           

         Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

         Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

            За домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално исигуряване, отговарящи на едно от следните изисквания:

         Безработни лица;

         Трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

         Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 


Методика за извършване на оценка на потребностите - изтеглете ТУК

Методология - изтеглете ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

От 15.02.2016 г. до 19.02.2016 г. в офиса , предоставен за нуждите на Проект  “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансиран съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0239-C001 на адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър” № 2 - административна сграда и по кметства във всички населени места от Община Самуил ще се приемат заявления от кандидати за потребители на услугите на Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и заявления от кандидати за длъжностите „Домашен помощник” и „Личен асистент”.

            Кандидати за потребители могат да бъдат лица, отговарящи на следните условия:                                                                           

         Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

         Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

            За домашни помощници/лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално исигуряване, отговарящи на едно от следните изисквания:

         Безработни лица;

         Трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

         Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №128/14.03.2016 г. на кмета на Община Самуил, се обявява  конкурс за подбор на социалeн работник по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.002-0239-C001 “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил”

 

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

- Образование: Висше, ОКС – Бакалавър в сферата на хуманитарните дейности

- Професионален опит- опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.Опит при изпълнение на проекти – предимство, опит при работа в екип

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

- Място на изпълнение: Община Самуил

2. Основна цел и задачи на длъжността:

 

•          Познава и Закона за социалното подпомагане и правилника за прилагането му;

•          Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги;

•          Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение;

•      Участва в разработването на индивидуален план за ползване на почасови услуги от потребителите;

•     Консултира потребителите на почасови услуги за дейности свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти;

•          Предоставя комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации;

•          Работи в тясно сътрудничество с екипа по проекта;

•         Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите на почасови услуги;

•          Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;

•          Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта;

•          Участва при провеждане на екипни срещи;

•       Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;

•          Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

3. Кандидатите да представят следните документи:

 

•          Писмено заявление за кандидатстване.

•          Автобиография  по образец.

•          Декларация по образец.

•          Декларация по чл. 107 а от Кодекса на труда.

•          Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

•          Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Конкурсът се  провежда на два етапа от комисия, назначена със заповед на кмета на община Самуил:

 

1. Подбор по документи /проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания/:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Самуил и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Самуил  до 15.04.2016 г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

2. Провеждане на интервю на 18.04.2016 г. с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и ги подрежда в общото класиране след интервюто. Интервюто има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

В тридневен срок комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати, като извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на община Самуил  сключва трудов договор с класираните кандидати.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

5. Срокове и място за подаване на документите:

Подаването на документите се извършва до 17.00 часа на 13.04.2016 год. в деловодството на общинска администрация – Самуил стая 103. Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото в сградата на общинска администрация – Самуил на адрес: с.Самуил, ул. ”Хаджи Димитър” № 2, както и на сайта на ОбщинаСамуил -www.samuil.eu.

Документите ще се разгледат на 15.04.2016 г. от 10.00 часа от комисия, определена със заповед на кмета на Община Самуил в заседателната зала на Община Самуил. При подаване на документите се представят оригиналите за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Допълнителна информация може да получите на тел. 08477/ 20-20, вътрешен 106 – Севим Рамаданова – главен експерт “Образование, социални дейности и култура”, както и на сайта на Община Самуил -www.samuil.eu.

                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ –  Д-Р БЕЙТУЛА САЛИ

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0239-C001 “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., община Самуил обявява прием на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявление по образец, придружен със следните документи:

·         Документ за самоличност (за справка);

·         Автобиография;

·         Диплома за базово медицинско образование  ;

·         Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);

·      Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);

·         Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Заявленията ще се приемат от  04.04.2016 г. до 15.04.2016 г. включително на адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър” № 4 - административна сграда на 2-ри етаж от Севим Рамаданова – главен експерт “Образование, социални дейности и култура”, координатор по проекта.

 


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - Изтеглете ТУК


През месец февруари  услугата се предоставя на 11 потребители от 10 домашни помощника.

През месец март няма назначени потребители  лични асистенти и/или домашни помощници, напуснали са проекта 1 потребител и 1 домашен помощник.

През месец април е назначени 1 социален асистент

През месец май са назначени 96 потребители, 81 лични асистенти и/или домашни помощници и 2 медицински специалисти, напуснали са проекта 3 потребители и 1 личен асистент.

През месец юни са назначени 6 потребители, 6 лични асистенти и/или домашни помощници и 1 супервизор, напуснали са проекта 1 потребител и 1 предоставящ услугата.

През месец юли са назначени 4 потребители и 4 лични асистенти и/или домашни помощници, напуснали са проекта 2 потребители и 1 предоставящ услугата.

През месец август са назначени 4 потребители и 5 лични асистенти и/или домашни помощници, напуснали са проекта 6 потребители и 7 предоставящи услугата

През месец септември намо назначени  потребители и лични асистенти и/или домашни помощници, напуснали са проекта 2 потребители и 2 предоставящи услугата

През месец октомври са назначени 3 потребители и 3 лични асистенти и/или домашни помощници, напуснали са проекта 2 потребители и 2 предоставящи услугата

През месец ноември са назначени 1 потребител и 1 личeн асистент, напуснали са проекта 1 потребител и 1 предоставящи услугата


О Б Я В Л Е Н И Е 

за набиране и подбор на шофьор по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.002-0239-C001 “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Образци на документи изтеглете ТУК


През месец декември са назначени 1 потребител и 4 лични асистенти, напуснали са проекта 3 потребители и 1 предоставящ услугата

През месец януари е назначен шофьор, напуснали са проекта 4 потребители и 8 предоставящ услугата

През месец февруари са  напуснали са проекта 8 потребители и 6 предоставящ услугата

През месец март са  напуснали са проекта 6 потребители и 4 предоставящ услугата, назначени са 11 потребители и 11 специалиста.

През месец април са  напуснали проекта 3 потребители и 1 предоставящ услугата, назначени са 2 потребители и 1 специалист.

През месец май са  напуснали са проекта 1 потребител и 3 предоставящи услугата.

През месец юни е  напуснал проекта 1 потребител.

През месец юли са  напуснали са проекта 3 потребители и 4 предоставящ услугата.


ПОКАНА 

На 1 август 2017 г., от 10.30 ч. в сградата на НЧ „Христо Ботев“ село Самуил, Община Самуил каним всички заинтересовани лица на пресконференция, във връзка с приключване на проект  „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил по Договор с рег. № BG05M9OP001-2.002-0239-C001, процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”, финансирана по ОП “РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

                                                От екипа за организация и  управление


Считано от 01 август 2017 прключи изпълнението на проекта!