уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“

 Допълнително споразумение №1

към Договор за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ: BG05FMOP001-3.002- 0053-С01 "Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил-2016"

             На 02.05.2017 г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция  и Община Самуил е сключено Допълнително споразумение №1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002-0053-С01  по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, BG05FMOP001-3.002 Осигуряване на топъл обяд-2016“.

            Съгласно Допълнителното споразумение срока на представяне на услугата топъл обяд се изменя на 31.12.2019г

            Общата стойност на Договора е 384 443,40 лв. /триста осемдесет и четири хиляди, четиристотин четиридесет и три лева и четиридесет  стотинки/ и  се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица/ФЕПНЛ/.

            Договорените дейности се реализират, чрез общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги” в две трапезарии намиращи се  в с. Владимировци и с.Самуил в периода от 01.05.2016-31.12.2019г. и включват предоставяне на обяд- супа, основно ястие, десерт и хляб за 155 лица в рамките на 44 месеци, както и пряко реализиране на съпътстващи мерки спрямо тях, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на др.социални услуги, предоставяни на територията на общината, административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нужди и проблеми на потребителите.

           Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв./два лева и тридесет стотинки/ до 30.04.2017г и в размер на 2,50 лв./два лева и петдесет стотинки/ от 01.05.2017г  

         

            Основна целева група по настоящия договор са:

Ø  Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Ø  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

Ø  Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Ø  Скитащи и бездомни деца и лица.

Ø  Лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на §1,т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията на съхранение, ще бъде разпределян на следните лица:

 

Ø  Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление,за отоплителния сезон, предхождащ предоставяне то на помощта

Ø  Майки/осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8,ал.1 от ЗСПД

Ø  Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10 а от ЗСПД

Ø  Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД

Ø  Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при фосмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз  основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение

Както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

Заявления продължават да се приемат от кандидат-потребители, като при освобождаване на място за потребител, ще бъде включван следващ по реда на подаване на заявлението при условие че е лице от целева група по проекта.

           Конкретните бенефициенти по Договора са 155 лица, чийто подбор е извършен от определена със заповед на кмета на Община Самуил комисия по разписана за целта процедура съгласно условията на програмата и въз основа на предоставени от Дирекция "Социално подпомагане"- с. Самуил, списъци с лица потенциални бенефициенти.  


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 Осигуряване на топъл обяд-2016“

 

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ: BG05FMOP001-3.002- 0053-С01

 "Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил-2016" 

             На 20.07.2016 г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция  и Община Самуил е сключен  Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002-0053-С01  по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, BG05FMOP001-3.002 Осигуряване на топъл обяд-2016“.

            Целта на настоящия проект е подобряване на качеството на живот на най-уязвимите групи,чрез задоволяване на основните им потребности от храна за лица, които не могат да си я осигурят сами и създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.

            Конкретните  цели  на операцията са:

-       целогодишно осигуряване на  топъл обяд на най-нуждаещите се лица, с оглед преодоляване на основното материално лишение и недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа

-       създаване на устойчиви условия за предоставянето на социални услуги в общността и подобряване на социалния статус на лица в неравностойно положение, чрез предоставяне на съпътстващи мерки.

-       Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност на равен достъп до здравни,социални и образователни услуги на лица в неравностойно положение и с увреждания

            Общата стойност на Договора е 98 429,65 лв. /деветдесет  и осем хиляди, четиристотин двадесет и девет лв. и шестдесет и пет стотинки/ и  се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица/ФЕПНЛ/.

            Договорените дейности се реализират, чрез общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги” в две трапезарии намиращи се  в с. Владимировци и с.Самуил в периода от 01.05.2016-30.04.2017г. и включват предоставяне на обяд- супа, основно ястие, десерт и хляб за 155 лица в рамките на 251 работни дни, както и пряко реализиране на съпътстващи мерки спрямо тях, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на др.социални услуги, предоставяни на територията на общината, административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нужди и проблеми на бенефициентите.

           Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв.  

         

            Основна целева група по настоящия договор са:

 

Ø  Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Ø  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

Ø  Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Ø  Скитащи и бездомни деца и лица.

Ø  Лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на §1,т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията на съхранение, ще бъде разпределян на следните лица:

 

Ø  Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление,за отоплителния сезон, предхождащ предоставяне то на помощта

Ø  Майки/осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8,ал.1 от ЗСПД

Ø  Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10 а от ЗСПД

Ø  Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД

Ø  Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при фосмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз  основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение

Както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

Заявления продължават да се приемат от кандидат-потребители, като при освобождаване на място за потребител, ще бъде включван следващ по реда на подаване на заявлението при условие че е лице от целева група по проекта.

           Конкретните бенефициенти по Договора са 155 лица, чийто подбор бе извършен от определена със заповед на кмета на Община Самуил комисия по разписана за целта процедура съгласно условията на програмата и въз основа на предоставени от Дирекция "Социално подпомагане"- с. Самуил, списъци с лица потенциални бенефициенти.

          Съгласно условията на схемата бе допустимо дейностите по предоставяне на топъл обяд да предшестват представянето на проектната документация и съответно подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ,  предвид което Община Самуил стартира дейността от 01.05.2016 г., чрез общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”.

 

  


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 

2014BG05FMOP001-03.01

  Съгласно сключен Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил” от 01.07.2015 г. във всички  населени  места в Община  Самуил се предоставя топъл обяд, осигурен с финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”

   Кандидати за получаване на обяд  могат да бъдат лица, отговарящи на следните условия:                                                           

·           - лица на месечно подпомагане, с доход по- нисък от диференцирания минимален доход

·           - неосигурени, самотноживеещи лица с деца, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца

·        -  самотноживеещи с минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/

           - лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагнати с еднократна помощ по реда на Закона за социалното подпомагане – няма през отчетния период;

        - скитащи и бездомни лица и деца – няма през отчетния период.

          Обшият брой на потребителите на услугата е 155, като при освобождаване на места Комисията за одобряване на бенефициенти включва подалите заявления и оттговарящи на услугата кандидати.

  


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Име на операцията: „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01

Име на бенефициента: ОБЩИНА САМУИЛ

Начало: 01.07.2015 г.

Край:

- съгласно Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  31.07.2015 г.  

- съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  31.12.2015 г.

 

Стойност:

- съгласно Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  24331,13 лв.  

- съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  48287,93 лв.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“

2014BG05FMOP001-03.01

 

СЪОБЩЕНИЕ 

  От 24.06.2015 г. до 30.06.2015 г. по кметства във всички  населени  места в Община  Самуил ще се приемат заявления-декларации от кандидати за потребители за получаване на топъл обяд, осигурен с финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”

   Кандидати за получаване на обяд  могат да бъдат лица, отговарящи на следните условия:                                                            

§         лица на месечно подпомагане, с доход по- нисък от диференцирания минимален доход

§         неосигурени, самотноживеещи лица с деца, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца

§   самотноживеещи с минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/


 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01

Име на бенефициента: ОБЩИНА САМУИЛ

Начало: 01.07.2015 г.

Край: 30.09.2015 г.

Стойност: 24331,13 лв.


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Име на операцията: „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01 

Име на бенефициента: ОБЩИНА САМУИЛ

 

Начало: 01.07.2015 г. 

Край: 30.04.2016г.

- съгласно Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  30.09.2015 г. 

- съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  31.12.2015г. 

- съгласно Допълнително споразумение № 2 към Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  30.04.2016г.

Стойност: 79 356,90 лв. 

- съгласно Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  24 331,13 лв.   

- съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  48 287,93 лв.

- съгласно Допълнително споразумение № 2 към Договор2014BG05FMOP001-03.01-77-С01 ”Осигуряване на топъл обяд в Община Самуил”  79 356,90 лв.