уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Програма за управление дейностите по отпадъците на територията на община Самуил (2006-2010)

Настоящата програма е разработена в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление, Закона за опазване на околната среда и чл.29 от Закона за управление на отпадъците.
Тя има за цел да изгради комплексна, ефективно работеща и икономически адекватна общинска политика по управление на отпадъците. В тази връзка са анализирани и оценени всички елементи на съществуващото състояние: състав и образуване на отпадъците; организация и събиране; стари замърсявания; участие на обществеността и правно регулиране. На тази база и в съответствие с принципите на концепцията за устойчиво развитие са изведени и определени приоритетите, които ще формират местната политика:

1 Намаляване количеството на отпадъците.
2 Въвеждане на система за организирано сметосъбиране
3.Етапно ликвидиране на незаконните сметища и почистване на замърсените терени.
4 Повишаване на обществената активност и подкрепа.

За постигането на всяка една от поставените цели е предложена система от конкретни подходи и стъпки, определени като последователност от действия в отделните периоди на Плана за действие.


Прикрепени файлове, към документа


plan_PUDO (100KB)