уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Общинска програма за опазване на околната среда

Програмата за опазване на околната среда е разработена съвместно от екип на общинска администрация Самуил, в съответствие с чл.26, т.1 от Закона за опазване на околната среда. Изготвена е в съответствие с Указанията на Министерство на околната среда и водите от месец ноември 1999 г. Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с настоящите проблеми по опазване на средата, бъдещите мероприятия за понижаване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвянето на работен план, съдържащ организация на изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, преванитивни дейности.
Целите на програмата се свеждат до:
Обвързване на бъдещите проекти на общинската администрация и мероприятия в програмата с националните, световните тенденции и стратегии по управление на околната среда;
Създаване на организация за насочване на силите на общинските органи iгражданството, към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки; или за предотвратяване на нови замърсявания;
Разработване на проекти и финансиране на инициативи, съответстващи на възможностите, предоставени на общината от териториалното разположение;
Откриване на източници на финансиране (национални и международни програми, предприсъединителни фондове и др.).
Основните приоритети, изведени от направения анализ на компонентите на околната среда са:
· Подобряване качеството на атмосферния въздух;
· Подобряване състоянието на дерето на Суха река;
· Доизграждане и обогатяване на Зелената система;
· Предотвратяване на почвеното замърсяване;
· Подобряване параметрите на водопроводната и канализационна мрежа;
· Повишаване ефективността на дейностите, свързани с управление на отпадъците;

Прикрепени файлове, към документа


plan_OPOOS (84KB)