уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Общински план за действие по околната среда и здраве

Настоящата програма е разработена в съответствие с Решение №314 от 29.05.1997г на Министерски съвет.
Тя има за цел да формира комплексна дългосрочна общинска политика за укрепване здравето на населението и устойчиво развитие на общината. В тази връзка са анализирани и оценени всички елементи на съществуващото състояние: качество на въздуха, качество на водата, състав и образуване на отпадъците; организация и събиране; стари замърсявания; участие на обществеността и правно регулиране. На тази база и в съответствие с принципите на имащи отношение към околната среда и човешкото здраве са изведени и определени приоритетите, които ще формират местната политика:
1 Намаляване нивата на емисиите
2 Осигуряване на комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси, опазването им за задоволяване потребностите от вода на населението
3.Осигуряване екологосъобразното управление на отпадъците
4 Повишаване на обществената активност и подкрепа.
За постигането на всяка една от поставените цели е предложена система от конкретни подходи и дейности, определени като последователност от действия в отделните периоди на Плана за действие.

Прикрепени файлове, към документа


Obstinski plan(241KB)