уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Административни услуги по гражданско състояние

1.Настоящ адрес - адресна регистрация
Необходими документи

 • адресна карта (образец от Центъра за административни услуги и информация)
 • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощен - с изрично нотариално заверено пълномощно;
 • заверка на адресната карта от Военно окръжие (за мъжете);
 • Срокове на извършване и такси:                                       - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса 3,00 лева                 - експресна услуга в рамките на 24 часа - такса 6,00 лева 
2. Постоянен адрес - адресна регистрация
 • Необходими документи
  • заявление за постоянен адрес (образец от Центъра за административни услуги и информация);
  • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощен - с изрично нотариално заверено пълномощно;
  • удостоверение за раждане на лицето;
  • удостоверение за сключен граждански брак или решение за развод (препис - извлечение от акт за смърт - за вдовец(-ица);
  • удостоверение за раждане на деца - до 18 години;
  • Декларация от собственика на имота и копие на нотариалния акт (договор за покупко-продажба)
 • Срокове на извършване и такси:                                          
 •      - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3,00 лева;                                                                                                                         - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;     

3. Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес

  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация
   • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения, или съдебно удостоверение
  • Срок на извършване-                                                                            - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  2.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  4,00 лева;

4. Пресъставяне на акт за раждане оригинал

  • Необходими документи
   • съобщение за раждане от чужбина с превод и легализация;
   • документ за самоличност на родителите;
  • Срок на извършване до седем дни - 10 лв.

5. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

 

 • Необходими документи
   • съобщение за раждане от здравното заведение;
   • документ за самоличност на родителите;
 • Срок на извършване до седем дни , услугата е безплатна;

6. Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане

  • Необходими документи
   • заявление пред длъжностното лице (по образец) или нотариално заверено изявление за припознаване до длъжностното лице;
   • документи за самоличност на родителите;
   • удостоверението за раждане - оригинал;
  • Срок на извършване - веднага;
7. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация)
   • документ за самоличност на лицето (родителите) или на упълномощено лице;
  • Срок на извършване
  • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
8. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал
  • Необходими документи
   • декларации от встъпващите в брак - по образец;
   • медицински свидетелства на встъпващите в брак;
   • документи за самоличност на встъпващите в брак;
   • документи за самоличност на двама свидетели;
   • разрешение от Районния съд - за лица от 16 до 18 години;
  • Такса - 16.00лв с ритуал, 5.50лв без ритуал
  • Срок на извършване - съгласно Семеен кодекс - 30 дни.
9. Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация);
   • документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощено лице;
  • Срок на извършване-
  • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
10. Издаване на служебна бележка за разтрогнат граждански брак
  • Необходими документи
   • документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощено лице;
  • Срок на извършване- веднага;
  • Такса - 1,00 лев.
11. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него
  • Необходими документи
   • съобщение за смърт, изготвено от лекар;
   • личните документи на починалото лице;
   • документ за самоличност на обявителя;
  • Безплатна услуга
  • Срок на извършване - веднага.
12. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация);
   • документ за самоличност;
   • дата на настъпване на смъртта, номер и дата на акта за смърт.
  • Срок на извършване
  • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
13. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация)
   • документ за самоличност на заинтересованото лице.
  • Срок на извършване- веднага;
  • Такса - 3,00 лев.
14. Издаване на удостоверение за наследници
  • Необходими документи
   • молба - декларация с посочени данни за наследниците на починалия, която се подава от наследник или упълномощено от него лице;
   • документ за самоличност;
   • данни за акта за смърт - номер и дата, място на съставяне;
  • Срок на извършване
  • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
15. Издаване на удостоверение за идентичност на имена
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация);
   • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
   • удостоверение за раждане и за граждански брак;
   • Срок за извършване -
   • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  2.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  4,00 лева;
16. Издаване на удостоверение за семейно положение
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация)
   • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
   • Срок за извършване -
   • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
17. Издаване на удостоверение за семейно положение - за сключване на брак на български гражданин с чужденец
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация)
   • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
   • документ за самоличност (копие) на чуждия гражданин.
   • Срок за изършване -
   • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
18. Издаване на удостоверение за родствени връзки
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация)
   • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
   • акт за раждане или друг документ, доказващ родството;
   • Срок за извършване -
   • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
19. Изготвяне на справка за българско гражданство, която да послужи пред Министерство на правосъдието, Дирекция “Българско гражданство”
  • Необходими документи
   • документ за самоличност
  • Срок на извършване 1 работен ден
  • Такса: 3.00лв
20. Издаване на други удостоверения по гражданско състояние
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация)
   • документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
   • Срок за извършване -
   • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  3.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  6,00 лева;
21. Легализация на документи по гражданското състояние за чужбина
  • Необходими документи
   • документ по гражданско състояние, издаден на територията на Община Самуил;
   • Срок на извършване - съвпада със срока, избран за изготвяне на съответния документ.
  • Срок за извършване
  • - обикновена услуга в рамките на 3 дни - такса  4.00 лева;                                                                                                                    - експресна  услуга в рамките на 24 часа - такса  8,00 лева;
22. Анкетиране на чужди граждани за създаване на ЛРК и запис в ЛБД “Население”
  • Необходими документи
   • уведомително писмо от РДВР - оригинал и едно копие;
   • удостоверение за раждане - оригинал и едно копие;
   • анкетна карта - по образец, предоставен в стая 103 на Община Самуил;
   • документ за самоличност;
  • Такса - 3,00 лева
  • Срок на извършване - 1 работен ден.
23. Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител
  • Необходими документи
   • молба - по образец, предоставян в стая 103 на Община Самуил;
   • лични карти на родителите (съпруга);
   • от Психиатричен диспансер, че настойника (попечителя) не се води на отчет;
   • свидетелство за съдимост на настойника (попечителя);
   • съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
   • за малолетни и непълнолетни - препис- извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.
  • Безплатна услуга
  • Срок на извършване - 1 работен ден.
24. Изготвяне на преписи от документи по гражданско състояние
  • Необходими документи
   • заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация);
   • документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
  • Срок на извършване - 1 работен ден.
  • Такса - за първа страница - 3,00 лв., - за всяка следваща страница - 1.00 лв.