уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Административни услуги по общинска собственост и приватизация

1. Удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти
Необходими документи
• искане по образец
• документи, доказващи отношение към общинския имот /нотариални актове, скица на имота и други/ - при необходимост
Такса - 10,00 лева
Срок на извършване - 14 дни


2. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи
• молба свободен текст
• документи, доказващи промяна на собствеността
Такса: Безплатна услуга
Срок на извършване - 14 дни

3. Продажба на жилищни имоти – общинска собственост
Необходими документи
• молба свободен текст
• декларации с приложение
Срок на извършване - 3 месеца

4. Продажба на нежилищни недвижими имоти – общинска собственост
Необходими документи: искане по образец
Срок на извършване - 30 дни, след излизане на решение на Общинския съвет

5. Учредяване право на строеж върху общински терени
Необходими документи: искане по образец
Срок на извършване - 30 дни, след излизане на решение на Общинския съвет

6. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост
Необходими документи: искане по образец
Срок на извършване - 30 дни, след излизане на решение на Общинския съвет

7. Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху общинска земя с учредено право на строеж
Необходими документи
• искане по образец
• документ за учредено право на строеж
• документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова право
• разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа
• скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър
• копие от одобрен архитектурен проект на сградата
Срок на извършване - 30 дни

8. Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и други физически и юридически лица
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
• скица на имота по действащия регулационен план
Срок на извършване - 30 дни след решение на Общинския съвет

9. Удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост
Необходими документи
• искане по образец
• нотариални актове
• други документи, доказващи собствеността
Такса - 5 лева
Срок на извършване - 14 дни

10. Замяна на общински недвижими имоти с имоти – собственост на физически или юридически лица
Необходими документи
• искане по образец
• документ за собственост
• скица на имота – при необходимост
Срок на извършване - 30 дни от решение на Общинския съвет

11. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост
Необходими документи
• искане по образец
• декларации с приложение
Срок на извършване - 30 дни от решение на Комисията по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост