уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Звено “ Местни данъци и такси ”

при Община Самуил


          Считано от 03.09.2018 г. Обслужващата банка на Община Самуил е „Търговска банка Д”АД ФЦ Разград. Номерата на банковата сметка, по която следва да постъпват приходите отнасящи се за местните данъци и такси, са както следва:

IBAN: BG74DEMI92408400217365

BIC: DEMIBGSF

                  Кодове за видовете плащания:

      44 14 00 – Окончателен годишен ( патентен ) данък и лихви за просрочие

         44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви за просрочие

         44 22 00 – Данък върху наследствата

         44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви за просрочие

         44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви за просрочие

         44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

         44 34 00 – Други данъци ( недобор пътен данък ) и лихви за просрочие

         44 65 00 – Глоби и имуществени санкции по Закона за местните данъци и такси

     За допълнителна справка и информация може да се обръщате към служителите от Звено “ МДТ” при община Самуил на  телефон: (08477) 20-20, вътрешен 110

 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, СЪБИРАНИ ОТ ЗВЕНО” МДТ” КЪМ ОБЩИНА САМУИЛ,  СИЛА ОТ 17.12.2015 година /извадка от чл.48 от Наредба № 7 на ОбС-Самуил /


 

 

Наименование на услугата

 
Такса в размер на лева за
1 брой

1

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на физически лица:

 1. обикновена услуга / до 14 дни /
 2.  бърза услуга / до 3 дни /
 3. експресна услуга / до 24 часа /

Необходими документи:

 • Молба по образец ;/ изтегли  /
 • Копие от нотариален акт;
 • Квитанция за платена такса.

  

 •   5, 00 лв.
 •   7, 00 лв.
 •   9, 00 лв.

2

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на юридически лица и ЕТ:

 1. обикновена услуга / до 14 дни /
 2. бърза услуга / до 3 дни /
 3. експресна услуга / до 24 часа /  

Необходими документи:

 • Молба по образец ;-/изтегли  /
 • Копие от нотариален акт;
 • Квитанция за платена такса.

 

 • 8, 00 лв. 
 • 11, 00 лв.
 • 15,00 лв.

3

За издаване на удостоверение по ЗМДТ и ДОПК / за платени данъци, декларирани данни и др. /:

 1. обикновена услуга / до 14 дни /
 2.  бърза услуга / до 3 дни /
 3. експресна услуга / до 24 часа /

Необходими документи:

 • Молба по образец ; / изтегли /
 • Квитанция за платена такса.

   

 • 3, 00 лв. 
 • 4, 00 лв.
 • 5, 00 лв.

4

За издаване на преписи от документи съхранявани в общинския данъчен архив.

Необходими документи:

 •  Молба по образец ;/ изтегли /
 • Квитанция за платена такса.

 

 

 

 • 1,00лв. за лист.