уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Общински съвет -Самуил

   Декларации подадени до комисията по чл.17, ал.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и по чл.35,ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ- кметове

ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ
Джевдет Ахмед Азис     
Айхан Хъкмет Исмаил        
Седат Хайредин Мехмед        
Бюлент Шеит Мехмед
        
Юлиян Аврамов Наумов
      
Реджеб Осман Хасан      
Хюсеин Сали Хюсеин
        
Сезгин Бекир Ахмед
        
Кемал Сюлейман Кадир        
Ерсин Февзи Исмаил
         
Бейсим Емрула Мустафа
      
Ерол Ибраим Сали
       
Абтула Мехмед Абтула
         
Азем Хълми Шакир
        
Алпер Зикри Чауш
         
Вадет Мехмед Нурула
         
Станимир Петров Тодоров
        
 Бейтула Сали Мюмюн - кмет на община Самуил          
 Февзи Ниязиев Хюсменов - кмет на с.Богомилци 5/05.06.18г.
 Бахтишен Ибрям Кьофтеджи - кмет на с.Голям Извор 6/05.06.18г.
 Рейхан Кадир Назиф - кмет на с.Кривица 3/04.06.18г.
 Ибрахим Сюлейман Ахмед- кмет на с.Владимировци 9/05.06.18г.
 Емине Исмаил Хамид - кмет на с.Богданци 1/23.05.18г.
 Закир Садула Билял- кмет на с.Ножарово 8/05.06.18г.
 Юсуф Назми Кадир - кмет на с.Здравец 7/05.06.18г.
 Еюб Сабри Кадир - кмет на с.Голяма вода 10/18.05.18г.
 Розалина Иванова Борисова - Данева - кмет на с.Хърсово 2/01.06.18г.
 Ерхан Хаккъ Ахмед- кмет на с.Хума 4/05.06.18г.
 Расим Кадир Салим- кмет на с.Пчелина 11/04.06.18г.
 Назиф Акиф Рамадан- кмет на с.Желязковец 12/18.07.18г.

 декларации по чл.12, т.1 и т.2, във връзка с чл.5 и чл.3,т.8 и т.9 от ЗПУКИ- съветници

 декларации по чл.12, т.1 и т.2, във връзка с чл.5 и чл.3,т.8 и т.9 от ЗПУКИ- съветници-2

 декларации по чл.35,ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ- кметове