уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

НАРЕДБА №1 "ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" - тук

НАРЕДБА  №2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА - тук

НАРЕДБА № 3 ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - тук

НАРЕДБА  №4 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ -  тук

НАРЕДБА №5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №6 ЗА РАЗРЕШАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- тук

НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ,НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА - тук

НАРЕДБА № 11 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №12  ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ -отменена с Наредба №21

НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №14 ЗА РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБЩИНА САМУИЛ НА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.196, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - тук

НАРЕДБА №15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №16 ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ  И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА № 17 ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №18 ЗА  УПРАВЛЕНИЕ,СТОПАНИСВАНЕ  И  ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - тук

НАРЕДБА №19 ЗА СЪЗДАВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА САМУИЛ-тук

НАРЕДБА №20 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА САМУИЛ-тук

НАРЕДБА №21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПРИЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА  НА  ОБЩИНА САМУИЛ-тук

НАРЕДБА №22 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ  НА  ОБЩИНА САМУИЛ-тук

НАРЕДБА №23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА САМУИЛ-тук

НАРЕДБА №24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА САМУИЛ-тук