уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Изменение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 

 качено на 07.05.2013г.

 


 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА №19 за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в Община Самуил

 качено на 15.06.2012г.

 

 


Проект за изменение на нормативни актове

 Докладна Записка от инж. Ахмед Мустафа- зам. - кмет на община Самуил

относно: Изменение  в  чл.125, ал.5  от Наредба №2 на Общински съвет- Самуил –  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината

 качено на 04.04.2012г.

 


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА №18 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския горски фонд на територията на Община Самуил

 качено на 02.04.2012г.


Проекти за изменение и допълнение на нормативни актове
  
Докладна Записка № 61-02-17 от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени  по чл.31 за отдаване под наем на общински имоти по  Приложение №1 към Наредба №2 на Об.С- Самуил - За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината

качено на 29.02.2012г. 

Докладна Записка № 61-02-18 от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени  по чл.22  за отдаване под наем на  жилищни  имоти  по Наредба №10 на Об.С Самуил - За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на общински жилища  

качено на 29.02.2012г.

Проекти за решения

Докладна Записка  от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Относно: "Откриване на процедура за възлагане на превози по линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на община Самуил".

качено на 20.03.2014г.

 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно:Приемане на НАРЕДБА №20 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Самуил

 качено на 23.10.2012г.

 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Допълнение към Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 качено на 23.01.2013г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА №2 на Общински съвет- Самуил – за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината

 качено на 08.08.2012г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №21

качено на 18.11.2013г.


 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на  изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самуил.

качено на 25.11.2013г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на Общински план за развитие на Община Самуил 2014-2020год.

качено на 06.03.2014г

 


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно:Приемане на Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025 год.

-за повече информация ...

- приложения...

качено на 29.05.2014г.   


Проекти за решения

Докладна Записка  от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Относно: "Откриване на процедура за възлагане на превози по линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на община Самуил".

качено на 01.07.2014г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на Общински план за действие по околна среда и здраве 2014-2017год./актуализация/

качено на 01.07.2014гПроекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на Общинска програма за опазване на  околната среда за периода 2014-2017год.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА...

качено на 01.07.2014г


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на Общинска програма за управление на дейностите по отпадаците. /актуализация/

качено на 01.07.2014г


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на Правила и методики за мониторинг,контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в община Самуил.

качено на 01.07.2014г


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно:Приемане на Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Самуил

 качено на 01.07.2014г. 


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 качено на 15.01.2015г.


 
Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно:Приемане на"Механизъм за разпределение на средствата за компесиране на намалените приходи от прилагане на цени за пътуване по автомобилния транспорт."

методика...

 качено на 10.03.2014г.Проекти за изменение и допълнение на нормативни актове
  
Докладна Записка от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени  на общински имоти по  Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС- Самуил - За реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственност

качено на 20.02.2016г.Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА  за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 30.03.2015г


 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Изменение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 

 качено на 30.11.2015г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет-Самуил "За опазване на обществения ред в населените места   на община Самуил"

 качено на 16.10.2015г.


Докладна записка от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени   на общински жилищни  имоти  по Приложение №1 към Наредба №10 на ОбС-6-Самуил - За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на общински жилища  

качено на 15.02.2016г.

 


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от  Бехра Зюлкяр -зам.- кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА  за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 26.07.2016г


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от  Бехра Зюлкяр -зам.- кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА  за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 26.07.2016г 


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Oтносно: Изменение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 

 качено на 14.10.2016г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 23 на Общински съвет-Самуил "За условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията   на община Самуил"

 качено на 04.04.2017г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на нова НАРЕДБА №15  за управление на общинските пътища в Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 07.04.2017г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил.

 качено на 30.11.2017г.

02.01.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на НАРЕДБА №2 на Общински съвет- Самуил – за за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 качено на 30.11.2017г.

02.01.2018год.-няма други предложенияДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ .
за повече информация ...
качено на 08.12.2017г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ .
за повече информация ...
качено на 04.01.2018г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ .
за повече информация ...
качено на 19.01.2018г.