уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

 


Проекти на нови нормативни актове

  Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местните данъци през 2019г. на територията на община Самуил 

 качено на 10.12.2018г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 качено на 15.01.2015г.


 
Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно:Приемане на"Механизъм за разпределение на средствата за компесиране на намалените приходи от прилагане на цени за пътуване по автомобилния транспорт."

методика...

 качено на 10.03.2014г.Проекти за изменение и допълнение на нормативни актове
  
Докладна Записка от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени  на общински имоти по  Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС- Самуил - За реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственност

качено на 15.02.2018г.

16.03.2018год.-няма други предложенияПроекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА  за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 30.03.2015г


 

Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Изменение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 

 качено на 30.11.2015г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет-Самуил "За опазване на обществения ред в населените места   на община Самуил"

 качено на 16.10.2015г.


Докладна записка от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени   на общински жилищни  имоти  по Приложение №1 към Наредба №10 на ОбС-Самуил - За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на общински жилища  

качено на 15.02.2018г.

16.03.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от  Бехра Зюлкяр -зам.- кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА  за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 26.07.2016г


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от  Бехра Зюлкяр -зам.- кмет на община Самуил

относно: Приемане на НАРЕДБА  за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 26.07.2016г 


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

Oтносно: Изменение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

 

 качено на 14.10.2016г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 23 на Общински съвет-Самуил "За условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията   на община Самуил"

 качено на 04.04.2017г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали - Кмет на община Самуил

относно: Приемане на нова НАРЕДБА №15  за управление на общинските пътища в Община Самуил

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

качено на 07.04.2017г.


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет-Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил.

 качено на 30.11.2017г.

c


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на НАРЕДБА №2 на Общински съвет- Самуил –  за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 качено на 30.11.2017г.

02.01.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет-Самуил за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на тъговските дружества .

 качено на 20.04.2018г.

21.05.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение на Наредба № 19  за създаване,управление и контрол общинските предприятия в община Самуил.

 качено на 20.04.2018г.

21.05.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 11  за придобивване,притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Самуил. 

 качено на 18.06.2018г.

18.07.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали -кмет на община Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на НАРЕДБА №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 качено на 18.06.2018г.

 18.07.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет-Самуил "За опазване на обществения ред в населените места   на община Самуил"

 качено на 09.11.2018г. 

10.12.2018год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от д-р Бейтула Сали -кмет на община Самуил

Oтносно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Самуил 2018-2021г. и краткосрочна общинска Програма за насърчаване използването на енергия от възобновеями източници и биогорива на община Самуил 2018-2021г.

 качено на 09.11.2018г.

10.12.2018год.-няма други предложения


Докладна записка от инж. Джевдет Азис - председател на ОбС- Самуил

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №10 на ОбС-Самуил - За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на общински жилища

качено на 20.11.2018г.


Проекти за изменение и допълнение на нормативни актове
  
Докладна Записка от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени  на общински имоти по  Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС- Самуил - За реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственност

качено на 05.02.2019г.

11.03.2019год.-няма други предложения


Докладна записка от инж. Ахмед Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

Относно: Актуализация на базисните наемни  цени   на общински жилищни  имоти  по Приложение №1 към Наредба №10 на ОбС-Самуил - За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на общински жилища  

качено на 05.02.2019г.

11.03.2019год.-няма други предложения


Докладна записка от инж. Джевдет Азис - председател на ОбС- Самуил

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №10 на ОбС-Самуил - За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на общински жилища

качено на 01.03.2019г.

18.04.2019год.-няма други предложения


Проекти на нови нормативни актове

 Докладна Записка от инж.Джевдет Азис-председател на ОбС-Самуил

Oтносно: Изменение и допълнение на Наредба № 6 "За разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за  търговия на територията   на община Самуил"

 качено на 01.03.2019г. 

18.04.2019год.-няма други предложения


Докладна записка от инж. Джевдет Азис - председател на ОбС- Самуил

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №18 на ОбС-Самуил - "За управление,стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския горски фонд на територията на община Самуил"

качено на 30.04.2019г.

31.05.2019год.-няма други предложения


Докладна записка от инж. Джевдет Азис - председател на ОбС- Самуил

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №17 на ОбС-Самуил - "За определяне на условията и редазаизхвърлянето,събирането,включително разделното,транспортирането,претоварването,оползотворяването и обезвреждането на битови,строителни,прозводствени и масово разпространени отпадаци на територията на община Самуил"

качено на 31.05.2019г.

25.07.2018год.-няма други предложения ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ .
за повече информация ...
качено на 12.08.2019г.

 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ .
за повече информация ...
качено на 23.08.2019г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ .
за повече информация ...
качено на 16.09.2019г.