уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Образование

Дейността на отдел “Образование и култура” в системата на образованието се провежда в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Съществуващата училищна мрежа в общината в достатъчна степен удовлетворява интересите на младежите и потребностите на икономиката. Tериториалният модел на този етап задоволява нуждите по


Целодневна детска градина с.Здравец

отношение на достъпност. Съществуващата училищна мрежа в общината в достатъчна степен удовлетворява интересите на младежите и потребностите на икономиката. Tерито
На територията на общината има 12 учебни заведения от които 8 целодневни детски градини, 4 общо
образователни училища (СУ-с.Самуил,ОУ-с.Хърсово,ОУ- с.Владимировци и ОУ-с.Желязковец ),които дават възможност за осъществяване на задължителното образование на подрастващите.
 


ОУ "Христо Ботев" с.Владимировци


Компютърна зала в СУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Самуил