уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Събиране на оферти с обяви по чл.20, ал. 3 от ЗОП


Обяви - 2018


Обява №8

с предмет:"Снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени  места на територията на община Самуил през 2019 г. по обособени позиции„Снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени  места на територията на община Самуил през 2019 г. по обособени позиции- за подробна информация натиснете ТУК


Обява №7

с предмет Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места и общински пътища на територията на община Самуил по обособени позиции - за подробна информация натиснете ТУК


Обява №6

с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“ - за подробна информация натиснете ТУК


Обява №5

с предмет: Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Трапезария №1 с. Владимировци и Трапезария №2 с. Самуил към Общинско предприятие „ОХСУ“ с.Самуил по обособени позиции: - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №4

с предмет Специализиран превоз  на служители на община Самуил по Маршрут  гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №3

с предмет „Ремонт на покрив на молитвен дом с. Богомилци” - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №2

с предмет „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения” по обособени позиции: - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №1

с предмет Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обяви - 2017


Обява №18

с предмет Специализиран превоз  за нуждите на община Самуил по Маршрут  с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №17

с предмет ”Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Самуил, област Разград” - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №16

с предмет Специализиран превоз  за нуждите на община Самуил по Маршрут  с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №15

с предмет Ремонт на покрив на молитвен дом с. Богомилци” - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №14

с предмет Специализиран превоз за нуждите на община Самуил по Маршрут с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №13

с предмет ”Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Самуил, област Разград” - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


 Обява №12

с предмет „Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Богданци” - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №11

с предмет Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно -за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №10

с предмет Специализиран превоз за нуждите на община Самуил по Маршрут с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №9

с предмет Ремонт на здравна служба - с.Голяма вода“ - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №8

с предмет „Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Богданци” - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №7

с предмет „Строително монтажни работи на сгради общинска собственост” по 2(две) обособени позиции - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена ОП2


Обява №6

с предмет Строително монтажни работи на сгради общинска собственост” по 6 (шест) обособени позиции - за подробна информация натиснете ТУК

Възложени ОП12,45 и 6


Обява №5

с предмет „Строително монтажни работи на сгради общинска собственост” по 3 (три) обособени позиции - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена- ОП3


Обява №4

с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“ - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


 Обява №3

с предмет „Строително монтажни работи на сгради общинска собственост” по 5 (пет) обособени позиции - за подробна информация натиснете ТУК 

ПРЕКРАТЕНА


 Обява №2

с предмет Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения“, запазена на основание чл.12, ал.1,т.1от ЗОП“ Обособена позиция №2: „Доставка на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения“ - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


 Обява №1

с предмет Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улици по населени  места на територията на община Самуил до 31.12.2017 г. по обособени позиции - за подробна информация натиснете ТУК 

Възложена


Обяви - 2016


 Обява №13

с предмет Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улици по населени  места на територията на община Самуил през зимния сезон 2016-2017год. по обособени позиции: - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №12

с предмет Изграждане на площадка за фитнес  на открито - в с.Самуил - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


 Обява №11

с предмет  Специализиран превоз  на служители на община Самуил по Маршрут  гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


 Обява №10

с предмет  Саниране на сграда - ЦНСТ с. Пчелина - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №9

с предмет „Изграждане на спортни площадки в с. Самуил и с. Владимировци“ - Община Самуил - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №8

с предмет "Избор на специалисти Стоматолог, Педиатър,  Юрист и Гинеколог за предоставяне на услуги по административен договор с № BG05M9OP001-2.004-0062-C01 проект “Детство без граници”, чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" - за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №7

с предмет Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” Процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0239-C001“- за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №6

с предмет Специализиран превоз  на служители на община Самуил по Маршрут  с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

 Възложена


Обява №5

с предмет Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №4

с предмет Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Самуил  през учебната 2016/2017г. -за подробна информация натиснете ТУК

Възложена


Обява №3

с предмет "Избор на финансова институция за предоставяне на банков кредит на община Самуил в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева" - за подробна информация натиснете ТУК 

Възложена


Обява №2

с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“ - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Обява №1

с предмет Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” Процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0239-C001“ - за подробна информация натиснете ТУК

ПРЕКРАТЕНА