уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ 2018 - №1

във връзка с

проектно предложение  „Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. - заповече информация натиснете ТУК


ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ 2016 - №1

във връзка с

проектно предложение „Подобряване на материално-техническата база на съществуващите социални услуги и осигуряване на адаптирана социална среда за хора с увреждания в Община Самуил” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г- заповече информация натиснете ТУК