уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

създадено на 18.06.2018г

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ 2018

№1 

за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Покана и образци публикувани на 18.06.2018 г. - изтеглете ТУК

Заповед №512/26.06.2018г. за удължаванена срока - изтеглете ТУК

Заповед №518/29.06.2018г. за удължаванена срока - изтеглете ТУК

Протокол №1 публикуван на 04.07.2018 г. - изтеглете ТУК

Решение №12/04.07.2018 публикуван на 04.07.2018 г. - изтеглете ТУК