уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Документации за участие по  


 

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

за

 2011, 2012, 2013 и до 01.10.2014г.

 


Обществена поръчка №1

Упражняване на строителен надзор по време на строителство за обект : „„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по  Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””

 ПРЕКРАТЕНА !!!


 Обществена поръчка №2

Упражняване на строителен надзор по време на строителство за обект: „„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00097 от 23.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по  Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””  

 ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №3

„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по  Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №4

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДВХУИ–с. Самуил, ЦНСТ–с. Хърсово, Защитено жилище – с.Самуил, Защитено жилище - с.Богомилци и целодневните детски градини на територията на Община Самуил”

 ПРЕКРАТЕНА !!!


Обществена поръчка №5

Процедура на Световната банка  по проект "Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства" с.Самуил

 ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №6

Доставка на машина за събиране на твърди битови отпадъци 

 ПРЕКРАТЕНА !!!


 Обществена поръчка №7

„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по  Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””

Документация за участие

 ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №8

„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00097 от 23.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по  Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””  

Документация за участие

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №9

Упражняване на строителен надзор по време на строителство за обект : „„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””” 

Документация за участие

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №10

„„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. по Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””” 

ПРЕКРАТЕНА !!!


 Обществена поръчка №11

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДВХУИ – с.Самуил, ЦНСТ – с. Хърсово, Защитено жилище – с.Самуил, Защитено жилище-с.Богомилци, Обществена трапезария и целодневните детски градини на територията на Община Самуил ”

Документация за участие

ПРЕКРАТЕНА !!!


Обществена поръчка №12

„ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“

Документация за участие

ПРЕКРАТЕНА !!!


Обществена поръчка №13

„„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. по Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””

Документация за участие

ПРЕКРАТЕНА !!!


Обществена поръчка №14

Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта” по договор № 17/321/00097 от 23.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. по Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил”

Документация за участие

ПРЕКРАТЕНА !!!


 Обществена поръчка №15

Доставка на машина за събиране на твърди битови отпадъци

Публикувана в регистъра на АОП под преписка № 00244-2012-0006

Документация за участие

ПРЕКРАТЕНА !!!


 Обществена поръчка №16

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

Документация за участие 

ПРЕКРАТЕНА !!!


Обществена поръчка No 17

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДВХУИ – с. Самуил, целодневни детски градини, обединено детско заведение, защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Самуил

Документация за участие
ПРЕКРАТЕНА !!!


 Обществена поръчка №18

Доставка на машина за събиране на твърди битови отпадъци

Публикувана в регистъра на АОП под преписка № 00244-2012-0011

Документация за участие

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №19

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

Публикувана в регистъра на АОП под преписка № 00244-2012-0010

Документация за участие

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


 Обществена поръчка №20

Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции, както следва :
І  позиция - 10 000 литра -  Газьол 0.001% S за отопление;
ІІ позиция - 35 000 литра - Дизелово гориво за МПС;
ІІІ позиция - 5 000 литра -  Бензин А95H
IV позиция -  5 000 кг - Пропан-Бутан

Публикувана в регистъра на АОП под преписка №00244-2013-0001

Решение за откриване на договаряне без обявление

ОТВОРЕНА !!!
_____________________________________________________________________

Обществена поръчка

„Изграждане на столова за социален патронаж

Документация за участие

Публикувана в регистъра на АОП под преписка №00244-2013-0005

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ПРЕКРАТЕНА  !!!


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини,обединено детско заведение и социални услуги предоставяни на територията на община Самуил“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Публикувана в регистъра на АОП  


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Реконструкция на улици ("Преслав" с. Хърсово , "Царевец" с. Голяма вода ,"Камчия" с. Желязковец, "Димчо Дебелянов" с. Желязковец , "Тракия" с. Желязковец, "Мелник" с. Богомилци , "Мелник" с. Кривица , "Беласица" с. Богданци "Богдан" с. Богданци , "Никола Вапцаров" с. Ножарово, "Стара планина" с. Ножарово  "Валентина Терешкова" с. Ножарово  и "Еделвайс" с. Пчелина ) в това число и непредвидени разходи по проект „Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г.“

ОБРАЗЦИ към документацията

ЧЕРТЕЖИ

ТАБЛИЦИ И ВЕДОМОСТИ

 Разяснения №1 на възложителя

Разяснения №2 на възложителя


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2014 г.


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

"СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ  НА СЛУЖИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ПУБЛИКУВАНА В АОП


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини,обединено детско заведение и социални услуги предоставяни на територията на община Самуил

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Публикувана в АОП


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Строително монтажни работи по проект „Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа“ с подобекти ул. "Хаджи Димитър", ул. "Вихрен",  ул. "Здравец ", ул. "Цар калоян" с. Самуил и ул. "Христо Ботев", ул. "Струма", ул. "Оборище" , ул. "Янтра" с. Владимировци

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ПУБЛИКУВАНИ В АОП


ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

„Изграждане на  столова за социален патронаж“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

инвестиционен проект 1

инвестиционен проект2

 инвестиционен проект 3

инвестиционен проект 4

инвестиционен проект 5

инвестиционен проект 6

АДРЕС В АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ  НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САМУИЛ“

по обособени позиции

Документация

Адрес в АОП


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Преустройство на съществуваща сграда в ЦНСТ за стари хора с.Хума“

Документация

Инвестиционен проект ARX pdf

Инвестиционен проект ЕЕ

Инвестиционен проект ЕL

Инвестиционен проект KONSTR

Инвестиционен проект OV

Инвестиционен проект V i K 

Инвестиционен проект dograma

Адрес в АОП

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ №1


Договаряне без обявление по ЗОП

Упражняване на авторски надзор съгласно ЗУТ по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г. подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа (реконструкция на улици) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

АДРЕС В АОП

Възложена


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини,обединено детско заведение и социални услуги предоставяни на територията на община Самуил

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Публикувана в АОП


ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

„Изграждане на  столова за социален патронаж“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

инвестиционен проект 1

инвестиционен проект2

 инвестиционен проект 3

инвестиционен проект 4

инвестиционен проект 5

инвестиционен проект 6

АДРЕС В АОП


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: Строително-монтажни работи по проект „Допълнително водоснабдяване на с.Самуил и с.Кривица” 

ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

Прекратена


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

преписка № в АОП:00244-2014-0012

 предмет:Изработване на проект за Общ устройствен план на община Самуил“

Решение и Обявление
Документация
Образци
Приложения
Адрес в АОП
Разяснение
Съобщение - Уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка по преписка в АОП № :00244-2014-0012 ще се отварят на 27.10.2014 от 15:15 часа в заседателната зала на община Самуил.
Решение №26
Договор №312
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка публикувано на 04.01.2017г. -ТУК
 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

преписка № в АОП:00244-2014-0013

предмет: Строителство на обект: Ремонт на общински пътища- Път  RAZ 1042/IV – 21433/ „III – 205 , Йонково – Исперих / Лудогорци – Граница общ.(Исперих – Самуил) – Богданци – Кара Михал / RAZ 2144/” от км.5 + 945 до км. 6 + 495,  Път RAZ 1141/IV – 20035/ „III – 2005,п.к. Мортагоново-Самуил/-Желязковец „ от км.0+331 до км.1 + 100,  Път RAZ 2140/IV-20033/ „III-2005/Самуил – Кривица/” от км.4 + 698 до км.5+798, Път Път №RAZ 2144: “/III-2005,Ножарово-Здравец/Владимировци - Кара Михал-Голяма вода/ III-7002/”: от км 0+698 до км 3+200.

 

Решение и Обявление
Документация
Образци
Адрес в АОП

Съобщение - Уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка по преписка в АОП № :00244-2014-0013 ще се отварят на 14.10.2014 от 11:00 часа в заседателната зала на община Самуил.

Решение №23
Договор №290

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Доставки на готова храна за обяд за учениците от I-ви до VIII клас включително на ОУ"Христо Ботев" с.Владимировци, община Самуил, област Разград“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Публикувана в регистъра на АОП